Seria webinariów szkoleniowych dla członków i sympatyków Nyeleni Polska

W  grud­niu 2017 rozpoczy­namy ser­ię webi­na­riów szkole­niowych poświę­cony­ch różnym aspek­tom suw­eren­noś­ci żywnoś­ciowej. Spotka­nia poprowadzą prak­ty­cy, badacze i znaw­cy różny­ch dziedz­in składa­ją­cy­ch się na  współczes­ny sys­tem żywnoś­ciowy i łańcuch żywienia, od upraw, przez sieci dys­try­bucji, po rynki i kon­sumpcję.  Webi­na­ria sa bezpłat­ne.  Zaprasza­my do udzi­ału członków oraz sym­pa­tyków ruchu Nye­leni.

KALENDARIUM WEBINARÓW:

Czwartek, 14.12.2017 godz. 20.00 Europa Wschod­nia w glob­al­nym ruchu rol­ników La Via Campesina. Dlaczego i jak orga­ni­za­c­je drob­ny­ch rol­ników w Polsce i w Rumu­nii mogą zmienić kierunek poli­tyki sys­te­mu żywnoś­ci i rol­nict­wa w Europie.

Poniedzi­ałek, 18.12.2017 godz. 20.00 Agroeokolo­gia Chłop­ska: suw­eren­ność żywnoś­ciowa w prak­tyce, odd­ol­nej edukacji i glob­al­nej poli­tyce.

Śro­da, 3.01.2018, godz. 20:00 Chłop, rol­nik — kim jest ten kto nas żywi?

Wtorek, 9.stycznia.2018.r godz. 20.00 Eko­log­iczny Uni­w­er­sytet Ludowy: ped­a­gogika, innowac­je i wyzwa­nia w edukacji rol­ników eko­log­iczny­ch w Polsce. 

Piątek, 12.01.2018 godz. 20:00 Bez­pieczeńst­wo żywnoś­ciowe i bez­pieczeńst­wo żywnoś­ci w kon­tekś­cie zmi­an kli­maty­czny­ch i poli­tyki rol­nej w Europie Czy­taj dalej → “Seria webi­na­riów szkole­niowych dla członków i sym­pa­tyków Nye­leni Pol­ska”

Zapraszamy na międzypokoleniowe spotkanie rolników dla suwerenności żywnościowej

Zespół koor­dy­na­cyjny Nye­leni Pol­ska zaprasza na Między­pokole­niowe spotkanie rol­ników w Eko­log­icznym Uni­w­er­syte­cie Ludowym w Grzy­bowie, które odbędzie się w dni­ach 1–3 grud­nia i zgro­madzi kilka­dziesiąt przed­staw­icielek i przed­staw­icieli orga­ni­za­cji rol­ników eko­log­iczny­ch i rodzin­ny­ch gospo­darstw rol­ny­ch, pro­du­cen­tów żywnoś­ci i mieszkańców wsi. Masz pyta­nia doty­czące uczest­nict­wa? Zadz­woń: 792553132.

Spotkanie dedykowane jest doświad­c­zonym rol­nikom oraz  rol­nikom młodym i początku­ją­cym,  którzy chcą tworzyć nowy sys­tem żywnoś­ci w opar­ciu o kon­cepcję suw­eren­noś­ci żywnoś­ciowej. Uczest­ni­cy spotka­nia będą dzielić się swoimi doświad­czeni­ami i  rozważać możli­woś­ci współpra­cy.  Wszys­tko to w celu odd­zi­ały­wa­nia na poli­tykę pub­liczną i rzeczy­wis­tość gospo­dar­czą, tak  aby wspier­ała bardziej spraw­iedli­wy i zrównoważony rozwój wsi i gospo­darstw rol­ny­ch.

Czy­taj dalej → “Zaprasza­my na między­pokole­niowe spotkanie rol­ników dla suw­eren­noś­ci żywnoś­ciowej”