Zdjęcia w tle strony tytułowej

o boćku “w her­bie” już było… 🙂

chleb i woda ilus­tru­ją suw­eren­ność żywnoś­ciową, odwołu­je­my się do arche­ty­powe­go “chle­ba nasze­go powszed­niego” (zdję­cie od Joan­ny z Ekopo­letka)

dziew­czyny z Via Campesina wskazu­ją świa­towy wymi­ar ruchu. Mamy na uwadze glob­al­ne połud­nie, prawa kobi­et, imi­grantów… (obaw­iam się, że w nar­o­dowej Polsce to zdję­cie może być kojar­zone zanad­to lib­er­al­nie ale trze­ba być wyraźnym w przeko­na­ni­ach 🙂

następ­ne zdję­cie: chłopak z pługiem — świet­ne! męska siła! human renew­able ener­gy! śmiech i radość w tle… zdję­cie zajęć EULu od Jonan­ny z Ekopo­letka. Tak się dzieje w Polsce!

na następ­nym fasolka na Ekopo­letku. fot Joan­na Bojczewska.

ostat­nie (fot. Joan­na Bojczewska) na stron­ie tytułowej: po kolei Franek, Adam i dziew­czyny z Wawel­skiej koop­er­aty­wy Spoży­w­czej, gdzie? chy­ba na farmie pod Bieczem… Nie tylko wieś, również mias­to jest istot­nym skład­nikiem nasze­go ruchu!

Znaczenie bociana

Dysku­tu­je­my sym­bo­l­ikę bociana w grupie założy­ciel­skiej 🙂 …w intere­su­ją­cym nas kon­tekś­cie bocian przede wszys­tkim łączy nas z glob­al­nym połud­niem, z Afryką… Polu­ją tam podob­no na bociany, oby nie okaza­ło się, że Nye­leni gotowała z nich rosół dla swe­go plemienia 🙂

Bocian jako gatunek wyspec­jal­i­zował się w życiu z człowiekiem. “Parkiem nar­o­dowym” bociana jest zdrowa wieś, gni­az­da budu­je w pobliżu domów ludz­kich jak wró­bel 🙂 żyje tylko i wyłącznie z człowiekiem — roz­maw­ial­iśmy o tym z Peterem, w EULu w Grzy­bowie — bociany giną w Polsce z powodu utraty habi­tatu, prze­mysłowe rol­nict­wo niszczy środowisko bociana, znika­ją łąki i miedze, zanika bioróżnorod­ność. To jest wątek prze­wod­ni i głów­na oś dzi­ała­nia europe­jskiego i świa­towe­go ruchu na rzecz suw­eren­noś­ci żywnoś­ciowej: agroekolo­gia.

Bocian znaczy: zdrowa, drob­norol­na, eko­log­icz­na wieś, to bard­zo dobry, lokalno glob­al­ny sym­bol.

BOCIAN NAD ŁĄKĄ W NOWYM KAWKOWIE FOT. TOMASZ WASZCZUK