Nyeleni Polska

Suwerenność żywnościowa

Suw­eren­ność żywnoś­ciowa to pra­wo ludzi do zdrowe­go jedzenia, wypro­dukowane­go lokalnie, z poszanowaniem przy­rody i w zgodzie z włas­ną kul­turą… z Deklaracji Nye­leni 2007

Suw­eren­ność żywnoś­ciowa to powszech­ne pra­wo poszczegól­ny­ch państw, czy grup państw, do prowadzenia poli­tyki w zakre­sie rol­nict­wa i żywnoś­ci, która jak najlepiej dos­tosowana jest do potrzeb miejs­cowej lud­noś­ci, a jed­nocześnie nie ma negaty­wne­go wpły­wu na lud­ność inny­ch kra­jów. Idea ta kładzie nacisk na ważną rolę rol­nict­wa rodzin­nego, eko­log­iczny­ch metod pro­dukcji i spraw­iedli­we­go podzi­ału środ­ków pro­dukcji. W prze­ci­wieńst­wie do poję­cia bez­pieczeńst­wa żywnoś­ciowe­go, suw­eren­ność nie sku­pia się na samym dostępie do żywnoś­ci, a raczej na sposobach jego osiąg­nię­cia.

Suw­eren­ność żywnoś­ciowa to pra­wo do samostanowienia w sprawach żywnoś­ci i orga­ni­za­cji sys­te­mu rol­nict­wa… z Deklaracji Nye­leni 2007

Suw­eren­ność żywnoś­ciowa związana jest z prawem do żywnoś­ci, prawem do ziemi i zawłaszczaniem ziemi. Poję­cie suw­eren­noś­ci żywnoś­ciowej zostało stwor­zone przez sieć orga­ni­za­cji rol­niczy­ch Via Campesina pod­czas Świa­towe­go Szczy­tu Żywnoś­ci FAO w 1996 roku.

Czy­taj dalej →

Nyeleni Polska

Światowy ruch Nyeleni w Polsce

Nyéléni to między­nar­o­dowy odd­ol­ny ruch w obronie suw­eren­noś­ci żywnoś­ciowej, mają­cy na celu budowę porozu­mienia między wszys­tkimi środowiskami społecznymi żywo zain­tere­sowanymi obroną zdrowej, pro­dukowanej lokalnie żywnoś­ci i powszech­ne­go do niej dostępu, oraz wypra­cow­anie wspól­nej dla tych środowisk strate­gii dzi­ałań.

Nazwa Nyéléni pochodzi od imienia leg­en­darnej kobi­ety z afrykańskiego Mali, która sym­bol­izu­je umiejęt­ną gospo­darkę rol­ną, etos pra­cy, inwencji i ekosys­te­mowej troski. Zgod­nie z podaniem Nyéléni właśnie dzięki takiej ekosys­te­mowej zarad­noś­ci dawała poży­wnie całe­mu duże­mu plemie­niu — w ter­mi­nologii forum zapewniła mu food sov­er­eign­ty (suw­eren­ność żywnoś­ciową), stąd właśnie Nye­leni stała się patronką ruchu dając mu swo­je imię pod­czas pier­wsze­go świa­towe­go forum w Sélin­gué, w Mali 2007 roku, kiedy to zostały ustalone ramy wspól­nej poli­tyki.
Czy­taj dalej → “Świa­towy ruch Nye­leni w Polsce”

Nyeleni Polska

Obszary działania

1. Pro­dukc­ja i kon­sumpc­ja
Zmi­ana sposobów pro­dukcji żywnoś­ci i nawyków związany­ch z jej kon­sumpcją

2. Dys­try­buc­ja żywnoś­ci
Zmi­ana metod dys­try­bucji żywnoś­ci

3. Pra­ca i warunki soc­jal­ne
Pod­nosze­nie wartoś­ci pra­cy i poprawa warunk­ów soc­jal­ny­ch w rol­nictwie i przy pro­dukcji żywnoś­ci

4. Zasoby nat­u­ral­ne i włas­ność wspól­na
Odzyskanie praw do nat­u­ral­ny­ch zasobów i włas­noś­ci wspól­nej (na przykład lasów i past­wisk lub przestrzeni pub­licznej)

5. Poli­tyka pub­licz­na
Zmi­ana poli­tyki rządzącej oraz powszech­ny­ch przekon­ań odnośnie żywnoś­ci i sys­te­mu rol­nict­wa
Czy­taj dalej → “Obszary dzi­ała­nia”

Nyeleni Polska

Aktualności

Nyeleni Polska

Dołącz do kampanii Dlaczego Nie Kupuję w Supermarkecie

Kam­pa­nia Ruchu Suw­eren­noś­ci Żywnoś­ciowej Nye­leni Pol­ska z okazji Między­nar­o­dowe­go Dnia Rol­nika i Walk Chłop­s­kich 17 kwiet­nia 2017, na rzecz prawa dostępu rol­ników do rynku. Inau­gu­rac­ja Kam­panii 9 kwiet­nia w Warsza­w­ie. Ekspan­s­ja super­mar­ketów, dyskon­tów i inny­ch sieci spoży­w­czy­ch w Polsce, to pro­ces który na trwałe zmienił kra­jo­braz wsi i miast. Wraz z brakiem prawa chroniące­go drob­ny­ch …

Nyeleni Polska

Polscy rolnicy na drodze do światowego ruchu chłopskiego

Zachod­niopo­morski odd­zi­ał Ekolan­du właśnie pod­jął decyzję na tem­at wstąpi­enia do Europe­jskiej Grupy Koor­dy­na­cyjnej Via Campesina (ECVC), która jest europe­jską częś­cią świa­towe­go ruchu La Via Campesina. 1 mar­ca, rol­ni­cy eko­log­iczni spotkali się z przed­staw­icielką ECVC Paulą Gioia i upoważnili swój zarząd do naw­iąza­nia współpra­cy z ECVC. W wal­nym zebra­niu zachod­niopo­morskiego Ekolan­du, które odbyło się w Kluczkowie k. … 

Nyeleni Polska

Nyeleni Polska na XIV Dobrych Żniwach w Bończy

W dni­ach 3–4 Mar­ca w Bończy pod Sochaczewem już po raz czter­nasty odbyło się spotkanie eko­log­iczny­ch rol­ników i pro­du­cen­tów żywnoś­ci — Dobre Żni­wa. Żni­wa wczes­nowiosen­ne, gdzie zbiera się plony zimowych prze­myśleń i łączy nagro­mad­zoną w ludzi­ach energię, by rozpocząć nowy sezon wege­ta­cyjny ze świado­moś­cią wspól­ne­go celu i moc­ną motywacją do pra­cy. Od lat Ewa i Peter … 

Nyeleni Polska

Masz pytanie?