EKOPOLETKO Stryszów

EKOPOLETKO to gospo­darst­wo eko­log­iczne w ser­cu mal­own­ic­zo położonej wsi Stryszów. Nasza dzi­ałal­ność dowodzi, że możli­we jest połącze­nie upraw eko­log­iczny­ch i ekonomii w ramach niewielkiej uprawy pow­stałej od zera.
Naszą uprawę prowadz­imy w dwie osoby, współpracu­je­my także z sąsi­adami i lokalnymi gospo­darst­wami rol­nymi.
Warzy­wa, zioła i przetwory na bazie włas­ny­ch upraw sprzeda­je­my bezpośred­nio na Tar­gu Pietruszkowym w Krakowie, Koop­er­aty­wie Wawel­skiej i 3 restau­rac­jach. Współt­worzymy lokalny sys­tem żywnoś­ci opar­ty na krót­kich, przy­jazny­ch środowisku łańcuchach pro­dukcji i dys­try­bucji.
Nasza spec­jal­ność, Miksy Sała­towe (świeże mieszanki pon­ad 30 różny­ch odmi­an sałat, ziół i kwiatów), są eko­log­iczną alter­naty­wą dla podob­ny­ch pro­duk­tów dostęp­ny­ch w super­mar­ke­tach pochodzą­cy­ch z impor­tu lub upraw prze­mysłowych.
W EKOPOLETKO pop­u­laryzu­je­my wiedzę na tem­at upraw eko­log­iczny­ch. Prowadz­imy prak­ty­czne warsz­taty “Od Wideł do Widel­ca” dzieląc się wiedzą o Suw­eren­noś­ci Żywnoś­ciowej. Zaprasza­my na wolon­tari­at społeczny w gospo­darst­wie, “Reset w Polu”, dają­cy możli­wość kon­tak­tu z ziemią pod­czas prac polowych. W 2017 r. będą odby­wali u nas prak­tyki stu­den­ci Eko­log­iczne­go Uni­w­er­syte­tu Ludowe­go.

strona: Ekopo­letko,  pro­fil Fb.

Dodaj komentarz