Granty na Społeczne Domy Nasion – aplikuj z projektem


Akademia Społecznych Banków Nasion (SBN) – Community Seed Bank Academy (CSB Academy)

Akademia SBN to międzynarodowy trzyletni projekt zainicjowany przez sieć  Let’s Liberate Diversity (z ang. Uwolnijmy Bioróżnorodność; więcej o projekcie tutaj). Projekt koordynowany jest przez austriackie stowarzyszenie i Bank Nasion starych odmian, Arche Noah. Nyeleni Polska jest jedną z 22  organizacji pozarządowych z Europy biorących udział w projekcie, który ma na celu poszerzenie sieci inicjatyw uczących pozyskiwania, odtwarzania i reintrodukcji starych i regionalnych odmian roślin uprawnych.  Granty przeznaczone są na warsztaty, szkolenia, badania lub pilotaż inicjatyw. O dofinansowanie mogą starać się formalne i nieformalne organizacje non profit działające w ramach koncepcji Społecznych Domów Nasion.

Zanim o grantach… Dlaczego DOMY, a nie BANKI nasion?

W międzynarodowym ruchu społecznym rolników La Via Campesina, odchodzi się od nazwy Banków Nasion, aby uzmysłowić rolnikom, obywatelom i instytucjom, że odtwarzanie i przechowywanie nasion  należy do fundamentalnych praw każdego człowieka i jest czynnością, którą w sposób naturalny każdy może realizować w swoim gospodarstwie domowym. Każdy DOM powinien posiadać zapas własnych nasion, by odtworzyć plony sezonu w kolejnym roku upraw, czyli DOM NASION.
W Nyeleni Polska od kilku lat edukujemy na ten temat – w 2017 mieliśmy okazję wysłuchać historii rolniczek z Kolumbii, gdzie rodzinne gospodarstwa wiejskie nagminnie doświadczają urzędowych kontroli wykorzystywanego materiału siewnego. Często nasiona są im konfiskowane i posiadanie nasion objętych komercyjnymi patentami handlowymi uznaje się za przestępstwo. Dlatego kolumbijscy działacze agroekologiczni mówią o Domach Nasion – bo systemowym atakom podlegają nie tylko ich DOMY, ale to w DOMACH ludzi pracujących z Ziemią od setek lat rozwijane były  zastrzeżone dziś patentami rdzenne odmiany roślin.

STWÓRZ ZE SWOJĄ SPOŁECZNOŚCIĄ DOM NASION

Cel główny programu

– Realizacja wybranych szkoleń, działań przygotowawczych i innowacyjnych rozwiązań w ramach wzmacniania umiejętności i budowania sieci współpracy w Europie.

Akademia SBN stawia sobie za cele:

  • wsparcie szkoleń o SBN;
  • wzmocnienie i rozwinięcie nowych inicjatyw SBN w Europie;
  • pomoc SBN w przezwyciężeniu społecznych, technicznych i legislacyjnych barier;
  • pomoc w tworzeniu żywej sieci nasiennej;
  • wsparcie ochrony i zrównoważonego wykorzystania bioróżnorodności w ekosystemach rolnych.

Jakie typy działań wspiera program?

Granty przyznawane są na projekty, takie jak szkolenia, działania  przygotowawcze pod badania oraz próby realizacji (nowych rozwiązań). Szkolenia będące częścią już realizowanych działań aplikujących organizacji, nie kwalifikują się do konkursu.  Akademia SBN wspiera nowe i innowacyjne rozwiązania przynoszące  korzyść  szerszej społeczności regionalnych i europejskich SBN.

Fot. Czapi

Dostępne granty

Granty na szkolenia wynoszą do 2000 euro. Na projekty badawcze i pilotażowe do 1500 euro. Projekt dysponuje pulą € 272.000,00, które dostępne są w grantach o wartości do € 2000,00. Zakłada też wkład własny aplikantów w wysokości 30% lub pokrycie kosztów poprzez częściowe opłaty uczestników warsztatów i szkoleń.  Oznacza to, że ubiegające się o grant organizacje, mogą dostać maximum 70% środków wymaganych na realizację projektu

KTO może ubiegać się o grant:

Organizacje i inicjatywy SBN w Europie, oraz organizacje współpracujące z nimi. Organizacje nie muszą być formalnie zarejestrowanymi podmiotami (stowarzyszeniami lub fundacjami), ale muszą należeć do sektora not-for-profit oraz  wykazać społeczny wymiar swojej działalności. Wymienione poniżej organizacje partnerskie programu mogą ubiegać się o grant na równi z innymi aplikantami.

Termin składania wniosków

Nie ma terminu końcowego aplikacji; wnioski można składać na bieżąco. Program Akademii SBN ma jednak ograniczoną liczbę projektów, które może ufundować.  Zachęcamy więc do niezwlekania z aplikacjami.


Więcej informacji:

Strona główna grantodawcy
Zasady Aplikacji po angielsku
Najczęściej zadawane pytania FAQ
Formularze aplikacyjne

Fot. Czapi

Joanna Bojczewska z Nyeleni Polska jest członkinią grupy doradczej projektu Akademii SBN.

Koordynator Projektu:
ARCHE NOAH Austria

ARCHE NOAH, Austria
ProSpecieRara, Switzerland
Rete Semi Rurali, Italy

Partnerzy w Projekcie:

Cyprus Seed Savers, Cyprus
Peliti, Greece
Maghàz, Hungary
ZMAG-Zelena Mreza Aktivistickih, Grupa Crotia
Bioversity International
Circulos de Sementes, Portugal
Central European University, Hungary
Red Andaluza de Semillas, Spain
Casa Semintelor, Romania
Aegilops, Greece
Frøsamlerne and personal, Denmark
Bugday Association, Turkey
Irish Seed Savers, Ireland
GAIA Foundation, UK
Biosano/ Bingenheimer Saatgut, Belgium
Nyeleni Poland-Movement for Food Sovereignty, Poland
European Coordination Let’s Liberate Diversity
Garden Organic, UK
Network Rhin-Rhone-Meuse, Belgium

Leave a Reply