Praca i warunki socjalne

Postulujemy zmianę w obszarze warunków socjalnych wewnątrz systemów rolnych i żywnościowych. Wal­czymy prze­ci­w wyko­rzysty­wa­niu pracowników, przeciw pogarszającym się warunk­om pracy i ignorancji pracodawców w zakresie świadczeń socjalnych. Wal­czymy o prawa wszys­t­kich kobi­et i mężczyzn, wszys­t­kich sezonowych i migra­cyjny­ch pracowników w sek­torach przetwórst­wa, dys­try­bucji, hand­lu i inny­ch.

(Europejskie Forum Nyéléni, Deklaracja Suwerenności Żywnościowej, 2011)

Intensywny przemysłowy charakter rolnictwa, który stoi u podstaw globalnego systemu żywnościowego, pociąga za sobą olbrzymie koszty społeczne i wpływa negatywnie na warunki pracy zarówno w tym, jak i w całej sieci powiązanych z nim sektorów. Osiągnięcie dwóch podstawowych celów prze­mysłowe­go rol­nict­wa, czyli jak najtańszej żywności i jak największego zysku, jest możliwe przy maksymalnym wyko­rzystaniu taniej siły roboczej, w szczegól­noś­ci mi­grantów, oraz środowiska naturalnego. Model ten skutecznie eliminuje działalność chłopów i inny­ch drobnych lokalnych producen­tów żywnoś­ci.

Wielu mi­grantów, którzy znaleźli pracę w rolnictwie lub innym sektorze powiązanym z produkcją, przetwórstwem czy dystrybucją żywności to pozbawieni środ­ków do życia chłopi. Negatywne skutki globalnego systemu żywnościowego, takie jak utrata kontroli i dostępu do zasobów naturalnych, często zmuszają migrantów do porzucenia rolnictwa i opuszczenia kraju pochodzenia. Potrzeba utrzymania siebie i swoich rodzin w Europie czyni tę grupę wyjątkowo narażoną i podatną na bezlitosne wykorzystywanie przez pracodawców. Dzieje się tak, ponieważ tylko nieliczni są świadomi praw pracowniczych, które im przysługu­ją.

Abyy rozwiązać ten kryzys społeczny oraz przywrócić wartość pracy na roli, potrzebujemy nowej poli­tyki, która powiąże kwestię migracji i suw­eren­noś­ci żywnościowej. Taka polityka dostarczy szerokiej gamy zabezpieczeń socjalnych i zapewni godzi­we zarobki dla chłopów oraz pozostałych drobnych producentów żywności. W jej centrum powin­ny znaleźć się pra­wa kobi­et i młodzieży.

Dodaj komentarz