Praca i warunki socjalne

Postulujemy zmianę w obszarze warunków socjalnych wewnątrz systemów rolnych i żywnościowych. Walczymy przeciw wykorzystywaniu pracowników, przeciw pogarszającym się warunkom pracy i ignorancji pracodawców w zakresie świadczeń socjalnych. Walczymy o prawa wszystkich kobiet i mężczyzn, wszystkich sezonowych i migracyjnych pracowników w sektorach przetwórstwa, dystrybucji, handlu i innych.

(Europejskie Forum Nyéléni, Deklaracja Suwerenności Żywnościowej, 2011)

Intensywny przemysłowy charakter rolnictwa, który stoi u podstaw globalnego systemu żywnościowego, pociąga za sobą olbrzymie koszty społeczne i wpływa negatywnie na warunki pracy zarówno w tym, jak i w całej sieci powiązanych z nim sektorów. Osiągnięcie dwóch podstawowych celów prze­mysłowe­go rol­nict­wa, czyli jak najtańszej żywności i jak największego zysku, jest możliwe przy maksymalnym wyko­rzystaniu taniej siły roboczej, w szczegól­noś­ci mi­grantów, oraz środowiska naturalnego. Model ten skutecznie eliminuje działalność chłopów i inny­ch drobnych lokalnych producen­tów żywnoś­ci.

Wielu mi­grantów, którzy znaleźli pracę w rolnictwie lub innym sektorze powiązanym z produkcją, przetwórstwem czy dystrybucją żywności to pozbawieni środ­ków do życia chłopi. Negatywne skutki globalnego systemu żywnościowego, takie jak utrata kontroli i dostępu do zasobów naturalnych, często zmuszają migrantów do porzucenia rolnictwa i opuszczenia kraju pochodzenia. Potrzeba utrzymania siebie i swoich rodzin w Europie czyni tę grupę wyjątkowo narażoną i podatną na bezlitosne wykorzystywanie przez pracodawców. Dzieje się tak, ponieważ tylko nieliczni są świadomi praw pracowniczych, które im przysługu­ją.

Aby rozwiązać ten kryzys społeczny oraz przywrócić wartość pracy na roli, potrzebujemy nowej polityki, która powiąże kwestię migracji i suwerenności żywnościowej. Taka polityka dostarczy szerokiej gamy zabezpieczeń socjalnych i zapewni godziwe zarobki dla chłopów oraz pozostałych drobnych producentów żywności. W jej centrum powinny znaleźć się prawa kobiet i młodzieży.

Leave a Reply