Kooperatywa Spożywcza Wrocław

Sku­pi­amy około 10 tysię­cy osób z Wrocław­ia i okolic — kon­sumen­tów, oraz kilkuset dostaw­ców żywnoś­ci (rol­ni­cy, pro­du­cen­ci, dys­try­b­u­torzy). Tworzymy zde­cen­tral­i­zowaną koop­er­aty­wę spoży­w­czą, gdzie koop­er­ac­ja oznacza bezpośred­nią współpracę między tymi co pro­duku­ją zdrową żywność i tymi co kon­sumu­ją. Pro­mu­je­my zdrową żywność, eko­log­iczną, lokalną.

Strona: Koop­er­aty­wa Spoży­w­cza Wrocław, Pro­fil Fb

Dodaj komentarz