I Forum Suwerenności Żywnościowej Nyéléni Polska 25–28.01.2018

To już pewne!! [Pier­wsza wer­s­ja pro­gra­mu będzie dostęp­na w pier­wszym tygod­niu grud­nia. Zapisy rusza­ją od 5 grud­nia!]

W dni­ach 25–28 sty­cz­nia 2018 r. w Warsza­w­ie odbędzie się I Forum Suw­eren­noś­ci Żywnoś­ciowej orga­ni­zowane przez Nyéléni Pol­ska.  Pro­gram i zasady rejes­tracji ogłosimy w pier­wszej połowie grud­nia.

W naw­iąza­niu do między­nar­o­dowych zjazdów Nyéléni orga­ni­zowany­ch na świecie od przeszło dziesię­ciu lat, już na początku nad­chodzące­go roku w Polsce odbędzie się spotkanie środowisk i ruchów na rzecz zmi­any sys­te­mu żywnoś­ci w opar­ciu o założe­nia suw­eren­noś­ci żywnoś­ciowej. W tych dni­ach Warsza­wa będzie goś­cić pon­ad stu reprezen­tan­tów i reprezen­tan­tek roz­maity­ch grup: rol­ników, pasterzy, rybaków, spółdziel­nie pro­du­cen­tów i orga­ni­za­c­je rol­nicze, miejs­kich ogrod­ników oraz różne inic­jaty­wy kon­sumenck­ie, od koop­er­atyw spoży­w­czy­ch po mod­ele paczek od rol­nika, orga­ni­za­c­je społeczeńst­wa oby­wa­tel­skiego i te zaj­mu­jące się glob­al­ną edukacją, a także akty­wistów, dzi­en­nikarzy i badaczy. Połączy ich wola współdzi­ała­nia na rzecz tworzenia lep­sze­go sys­te­mu żywnoś­ci i wpły­wa­nia na poli­tykę rol­ną i żywnoś­ciową w Polsce, a także włącza­nia się w pro­cesy między­nar­o­dowe, w których społeczeńst­wo oby­wa­tel­skie ma bard­zo sil­ny głos, a w których Pol­ska wciąż nie ma swo­jej reprezen­tacji.

Forum będzie w Polsce pier­wszą tak wyraźną okazją do zaprezen­towa­nia założeń, wartoś­ci i sys­te­mowych propozy­cji zaw­ier­a­ją­cy­ch się w poję­ciu suw­eren­noś­ci żywnoś­ciowej, sposob­noś­cią do jego wyjaśnienia i upowszech­nienia. Będziemy roz­maw­iać o tym, kto upraw­ia naszą żywność, kto nią hand­lu­je i kto decy­du­je o tym, jak wyglą­da sys­tem żywnoś­ci w Polsce; o tym jakie są jego wady i jak moż­na je napraw­ić; o zmieni­a­ją­cy­ch się rekomen­dac­jach Agencji ds. Wyży­wienia i Rol­nict­wa ONZ oraz o mod­elu chłop­skiej agroekologii. Będziemy dysku­tować o pol­skiej wsi w obliczu glob­al­iza­cji, po inten­sy­wny­ch przemi­anach, i o jej relacji z miastem; będziemy szukać nowych sposobów zacieś­ni­a­nia kon­tak­tów między miastem a wsią i rozwi­ja­nia dobrych prak­tyk na styku ich tery­toriów. Umiejs­cow­imy pol­ską żywność w szer­szym, europe­jskim i glob­al­nym kon­tekś­cie — wobec Wspól­nej Poli­tyki Rol­nej oraz nad­chodzą­cy­ch zmi­an w jej zapisach, a także wobec glob­al­ne­go hand­lu, wpły­wów wiel­kich kor­po­racji, hiper­mar­ketów i agro­biz­ne­su.

Określimy nasze nadzieje, potrze­by i żąda­nia, postaramy się wypra­cow­ać wspól­ne stanowisko i zaplanować wspól­ne dzi­ała­nia, które pomogą nam odd­zi­ały­wać na poli­tykę pub­liczną i powoli zmieni­ać sys­tem żywnoś­ci na bardziej przy­jazny ludziom, ziemi i środowisku.

Niebawem zamieścimy pro­gram oraz pełną infor­ma­cję o tym spotka­niu. Zain­tere­sowany­ch akty­wnym udzi­ałem w spotka­niu prosimy pisać już ter­az na nasz adres nyelenipl@gmail.com

 

Dodaj komentarz