Grupa Postwzrost

Jesteśmy grupą osób, która poz­nała się poprzez dzi­ałanie w różne­go typu inic­jatywach odd­ol­ny­ch, których wspól­nym mianown­ikiem jest poszuki­wanie alter­natyw wobec kap­i­tal­iz­mu i gospo­darki zakłada­jącej nieskońc­zony wzrost.
Naszym celem jest zapoc­zątkowanie  dyskusji na tem­at związku między wzrostem eko­nom­icznym a roz­wo­jem społecznym.  Chce­my zdemi­tol­o­gi­zować korzyś­ci płynące ze wzros­tu PKB, zak­wes­t­ionować logikę zysku, wytykać wady neolib­er­al­ne­mu paradyg­ma­towi i wskazy­wać na ist­nie­nie alter­natyw.
Pro­dukc­ja, dys­trubuc­ja i kon­sumpc­ja żywnoś­ci oraz struk­tu­ry społeczne, poli­ty­czne i eko­nom­iczne zbu­dowane wokół niej są jed­nym z najważniejszy­ch tem­atów w tej dziedzinie. Suw­eren­ność Żywnoś­ciowa jest dla nas jed­nym ze środ­ków dla osiąg­nię­cia dobrostanu społeczne­go i opartej na nim ekonomii.

Strona: Postwzrost.wordpress.com

Dodaj komentarz