Plantacja Żeń-Szeń

Rodzin­ne gospo­darst­wo o pro­filu zielarskim funkcjonu­je od 1984 roku. W lat­ach dziewięćdziesią­ty­ch rozpoczęło pier­wszą pol­ską uprawę żeń-szenia. Od 2000 roku plan­tac­je żeń-szenia prowad­zone są w sposób eko­log­iczny. Doświad­cze­nie w pro­dukcji eko­log­icznej zaowocow­ało powołaniem firmy „CHMIEL” spec­jal­izu­jącej się w doradztwie i zaopa­trze­niu klien­tów w nat­u­ral­ne kos­me­tyki
Mogę dostar­czać paczki do klien­tów koop­er­atyw z pro­duk­tami, takimi jak: eko­log­iczne korze­nie żeńszenia, żeń-szeń do spoży­cia i przetwórst­wa, GOLD-Gool — eko­log­icz­na „żeńszeniówka”, ener­getyzu­ją­cy i oczyszcza­ją­cy napój, sad­zonki żeń-szenia z instrukcją uprawy, kasze ork­iszu, gryki jaglane, samop­szy (cen­ne zboże w diecie bezg­lutenowej), top­inam­bur bul­wy do kon­sumpcji i sadzenia, susze , kiszonki, lip­fil­izaty, zioła hurt i detal (tymi­anek, nagi­etek, jeżówka, pokrzy­wa, , mię­ta, melisa, ) i inne.

Strona web: http://zenszen.com,  pro­fil Fb

Dodaj komentarz