Kooperatywa Spożywcza Współpracownia

Koop­er­aty­wa Spoży­w­cza Współpra­cow­n­ia pow­stała 13 kwiet­nia 2012 z potrze­by szerzenia świadomej kon­sumpcji. Dzięki bezpośred­nim kon­tak­tom z rol­nikami mamy możli­wość zamaw­ia­nia eko­log­iczny­ch owoców i warzyw po cenach niższy­ch niż rynkowe. W chwili obec­nej, wszys­tkie dzi­ała­nia koop­er­ty­wy koor­dynu­je­my za pośred­nictwem grupy na fejs­booku.

Strona web: http://www.wspolpracownia.pl,  pro­fil Fb: https://www.facebook.com/groups/kooperatywawspolpracownia/

Dodaj komentarz