Kooperatywa Grochowska

Dzi­ałamy w Warsza­w­ie już 7 lat, stworzyliśmy małą, ale powoli ros­nącą społeczność lokalną, z coraz trwal­szą i więk­szą grupą dostaw­ców — drob­ny­ch rol­ników, którzy dostar­cza­ją nam żywność, przy okazji ucząc nas czym jest sezonowość, dobre skład­niki, jakie są lokalne, trady­cyjne smaki. Nasze zakupy są waż­na częś­cią ich dochodu, ich jedze­nie jest ważną częś­cią naszej diety. Jesteśmy też częś­cią wspani­ałe­go RWS-u — Dobrzyń nad Wisłą. Dostęp do tak dobrej żywnoś­ci, w jeszcze więk­szym stop­niu pozwala uzmysłow­ić jaka jest różni­ca między dobrym jedze­niem, a złym, czyli tym masowym i jak bard­zo dostęp do dobrych, prosty­ch surow­ców jest ogranic­zony i eli­tarny.

Pro­fil Fb

Dodaj komentarz