Sprzedaż bezpośrednia w Sejmie — Kooperatywa Dobrze

Dzisi­aj kole­jny raz byliśmy w sejmie (Koop­er­aty­wa Dobrze i Koop­er­aty­wa Na Zdrowie) i zabier­al­iśmy głos próbu­jąc zawal­czyć o to aby sprzedaż bezpośred­nia pro­duk­tów przetwor­zony­ch z gospo­darstw rol­ny­ch weszła w końcu w życie i zaczęła wspier­ać jej wytwór­ców oraz służyć kon­sumen­tom. Wasze apele wysłane na mejla zro­biły ogrom­ne wraże­nie na posłach. Nieste­ty przed­staw­iciele rzą­du byli nieugię­ci. W obec­nym ksz­tał­cie ustawa umożli­wi sprzedaż wyrobów przetwor­zony­ch z włas­ny­ch surow­ców (do 20tys rocznie) wyłącznie na tar­gach i bazarach osobom pry­wat­nym. Stołówki szkol­ne, szpi­tale, spółdziel­nie, orga­ni­za­c­je pozarzą­dowe, lokalne sklepiki, gospo­darst­wa agro­tu­rysty­czne będą mogły legal­nie kupić wyłącznie od rol­ników z włas­ną dzi­ałal­noś­cią gospo­dar­czą. A to prze­cież są dodatkowe kosz­ty. Nie zgadza­my się na z takim prawem. Rodzin­ne gospo­darst­wa rol­ne są pod­stawą zdrowe­go społeczeńst­wa, w którym żywność wyt­warzana jest w sposób nat­u­ral­ny z poszanowaniem ekosys­te­mu jak i praw osób pracu­ją­cy­ch w rol­nictwie. Dlaczego rządzą­cy nie chcą tego zrozu­mieć? Nawet ONZowski Komitet ds Bez­pieczeńst­wa Żywnoś­ciowe­go, który obrad­ował w Rzymie w czer­w­cu 2016 w doku­men­cie Con­nect­ing small­hold­ers to mar­ket nt włącze­nie rol­ników małoob­szarowych na rynek wyraźnie zaz­naczył, iż:
– należy ułatwić rol­nikom małoob­szarowym i drob­nym wytwór­com dostęp do rynku zby­tu
– pro­mować zamówienia pub­liczne zaadresowane do drob­ny­ch wytwór­ców
– a przede wszys­tkim uznać iż sposób pro­dukcji na małą skalę ma szczegól­nie istot­ny wymi­ar dla zaprzes­ta­nia pus­toszenia wsi. Bądźmy w kon­tak­cie!

Dodaj komentarz