Gospodarstwo „Kozi Las”

Wraz z żoną Zosią jesteśmy z zawodu i wyk­sz­tałce­nia plas­tykami. Od praw­ie trzy­dzi­es­tu lat żyje­my poza sys­te­mem. Prowadz­imy maleńkie gospo­darst­wo 2,20 ha i hodowlę kóz alpe­js­kich fran­cus­kich. Przetwarza­my mleko naszy­ch kózek na doskon­ałe sery i jogur­ty (serowarst­wo to nasza pas­ja nie tylko sposób na zara­bi­an­ie pieniędzy). Wcześniej zaj­mowal­iśmy się hodowlą alpak i trady­cyjnym ręcznym przetwórst­wem ich wełny, na różne ekskluzy­wne wyroby. W chwili obec­nej nasza “Los alpa­que­ros-man­u­fac­ture” dzi­ała zimą gdy kozy mają urlop i nie dają mleka. Wów­czas pro­jek­tu­je­my i real­izu­je­my zamówienia dla naszy­ch klien­tów z całe­go świata. Naszym najwięk­szym osiąg­nię­ciem jest to że żyjąc całkowicie poza sys­te­mem (brak ubez­pieczeń, nie korzys­tanie z żad­ny­ch form pomo­cy państ­wa ani Unii Europe­jskiej) uda­je nam się żyć z pra­cy włas­ny­ch rąk i głów w naszym maleńkim dwuhek­tarowym światku 🙂 Zosia i Janusz Guzows­cy

Strona web: http://duoart.blogspot.com/pro­fil Fb

Dodaj komentarz