Gospodarstwo agroturystyczne Majewski

Od roku prowadzę gospo­darst­wo agro­tu­rysty­czne meto­dami eko­log­icznymi (bez cer­ty­fikatu). W tej chwili upraw­iam grykę. Zamiezram pro­dukować kaszę i mąkę. Pon­ad­to w gospo­darst­wie jest ok. 20 kur. Ponieważ moje gospo­darst­wo jest małe szukam możli­woś­ci przetwórst­wa oraz sprzedaży bezpośred­niej, w tym przez inter­net. Pol­ska jest kra­jem w którym tego robić nie mogę. Chcę wal­czyć o wol­ność pro­dukcji i sprzedaży oraz dostęp ludzi w mieś­cie do zdrowej żywnoś­ci.
 Z wyk­sz­tałce­nia jestem socjolo­giem.

Pro­fil Fb: https://m.facebook.com/marcin.majewski

Dodaj komentarz