Znaczenie bociana

Dysku­tu­je­my sym­bo­l­ikę bociana w grupie założy­ciel­skiej 🙂 …w intere­su­ją­cym nas kon­tekś­cie bocian przede wszys­tkim łączy nas z glob­al­nym połud­niem, z Afryką… Polu­ją tam podob­no na bociany, oby nie okaza­ło się, że Nye­leni gotowała z nich rosół dla swe­go plemienia 🙂

Bocian jako gatunek wyspec­jal­i­zował się w życiu z człowiekiem. “Parkiem nar­o­dowym” bociana jest zdrowa wieś, gni­az­da budu­je w pobliżu domów ludz­kich jak wró­bel 🙂 żyje tylko i wyłącznie z człowiekiem — roz­maw­ial­iśmy o tym z Peterem, w EULu w Grzy­bowie — bociany giną w Polsce z powodu utraty habi­tatu, prze­mysłowe rol­nict­wo niszczy środowisko bociana, znika­ją łąki i miedze, zanika bioróżnorod­ność. To jest wątek prze­wod­ni i głów­na oś dzi­ała­nia europe­jskiego i świa­towe­go ruchu na rzecz suw­eren­noś­ci żywnoś­ciowej: agroekolo­gia.

Bocian znaczy: zdrowa, drob­norol­na, eko­log­icz­na wieś, to bard­zo dobry, lokalno glob­al­ny sym­bol.

BOCIAN NAD ŁĄKĄ W NOWYM KAWKOWIE FOT. TOMASZ WASZCZUK

Dodaj komentarz