Program Międzypokoleniowego spotkania rolników dla suwerenności żywnościowej

Zaprasza­my do zapoz­na­nia się z pro­gramem grud­niowe­go spotka­nia rol­ników dla suw­eren­noś­ci żywnoś­ciowej, które odbędzie się w Grzy­bowie w woj. Mazowieckim w dni­ach 1–3 grud­nia.

Pobierz

Pro­gram

Jedna odpowiedź do “Program Międzypokoleniowego spotkania rolników dla suwerenności żywnościowej”

Dodaj komentarz