Suwerenność żywnościowa Nyeleni Polska na Terra Madre

Inic­jaty­wa na rzecz Suw­eren­noś­ci żywnoś­ciowej. Bogate stoisko, nasze, Wawel­skiej Koop­er­aty­wy, Ekopo­letka i Brody­Taty. Insta­lac­ja z kar­tonu, zain­tere­sowanie 🙂 RWS Dobrzyń nad Wisłą, fla­ga “Food Sov­er­eign­ty” na gra­bi­ach i pier­wsza prezen­tac­ja Nye­leni Pol­ska. Udany start

Inic­jaty­wa na Rzecz Suw­eren­noś­ci Żywnoś­ciowej w Polsce. Stoisko Ter­ra Madre Slow Food Fes­ti­val i prezen­tac­ja, Kraków 12–13.11.2016
Zapiski z wydarzenia

Joan­na Bojczewska

Obec­ni: Ben Lazar, Jacek Ben­der, Joan­na Bojczewska, Katarzy­na Wrona, Jędrek Cyganik, Arek Kuboczek (Wawel­ska Koop), Agnieszka Makowska (EUL), Mag­da Jarocka, Janek Szpil (Ambasada Krakowian)

Co się wydarzyło

Inic­jaty­wę udzi­ału pod­jęła Joan­na B.; Prezes Slow Food-u b. pozy­ty­wnie zaaragował na propozy­cję opowiedzenia w formie prezen­tacji o Nye­leni w Rumu­nii i SŻ. Udostęp­nił czas na wykład oraz w sum­ie 3 stoiska bez opłat jakie ponosili inni wys­taw­cy.

U Joan­ny w Strys­zowie w czw.-pt. spotkali się Kasia, Jędrek, Agnieszka M. i Joan­na i przy­go­towali plakaty i mate­ri­ały do roz­dawa­nia. Ben zajął się prezen­tacją. W między cza­sie napły­wały tłu­maczenia. Pow­stał event na FB

Stoiska (sob i niedz): wyglą­dały spójnie, zachę­ca­ją­co, kolorowo, pro­duk­ty jak i przy­go­towane plan­sze przy­cią­gały uwagę. Stoiska były obstaw­ione spon­tan­icznie; dużą pomocą wykaza­li się koop­er­an­ci z Wawel­skiej, którzy przys­zli na dyżury po kilka godz­in. Mieliśmy 3 stoły wys­ta­wowe.
1. koop­er­aty­wy + RWS
2. “Drob­ny­ch rol­ników” — Ekopo­letko, Bro­dataty
3. eduka­cyjne o SŻ i RWS

Prezen­tac­ja: o 15.30 w niedzielę, wydłużyła się aż do 17.00. Było na niej około 20 osób, czyli 1/3 sali. Tem­at: Inic­jaty­wa na rzecz Suw­eren­noś­ci Żywnoś­ciowej w Polsce. 

Pod­sumowanie

 • biorąc pod uwagę szy­bką decyzję i krótki czas na przy­go­towanie, wyszło świet­nie
 • sukces komu­nikacji z ludźmi odwiedza­ją­cymi fes­ti­wal
 • dobry odd­źwięk od tych którzy z nami roz­maw­iali
 • efek­ty­w­na insta­lac­ja — ludzie pod­chodzili z zaciekaw­ie­niem
 • lekc­ja, żeby korzys­tać z różny­ch ist­nieją­cy­ch wydarzeń
 • pozy­ty­wny przekaz połączenia stoisk — koop­er­aty­wa i współpracu­ją­cy rol­nik
 • duży sens robić dalej akc­je i wcią­gać inny­ch
 • brakowało osoby, która stała by przy stoisku o SŻ i roz­maw­iała z ludźmi — było dużo takich osób, które przepły­wały, a mogły stać się sojusznikami w ruchu
 • udana rotac­ja na stoisku jeśli chodzi o obstaw­ie­nie
 • wychodz­ić do ludzi ‘nieprzeko­nany­ch’ — nie tylko na ‘zielony­ch’ wydarzeni­ach — całe wyzwanie w dotar­ciu do tych grup, które nam nie przy­taku­ją
 • Dodaj komentarz