Praca i warunki socjalne

Pos­tu­lu­je­my zmi­anę w obszarze warunk­ów soc­jal­ny­ch wewnątrz sys­temów rol­ny­ch i żywnoś­ciowych. Wal­czymy prze­ci­w wyko­rzysty­wa­niu pra­cown­ików, prze­ciw pog­a­rsza­ją­cym się warunk­om pra­cy i igno­rancji pra­co­daw­ców w zakre­sie świad­czeń soc­jal­ny­ch. Wal­czymy o prawa wszys­t­kich kobi­et i mężczyzn, wszys­t­kich sezonowych i migra­cyjny­ch pra­cown­ików w sek­torach przetwórst­wa, dys­try­bucji, hand­lu i inny­ch.

(Europe­jskie Forum Nyéléni, Deklarac­ja Suw­eren­noś­ci Żywnoś­ciowej, 2011)

Inten­sy­wny prze­mysłowy charak­ter rol­nict­wa, który stoi u pod­staw glob­al­ne­go sys­te­mu żywnoś­ciowe­go, pocią­ga za sobą olbrzymie kosz­ty społeczne i wpły­wa negaty­wnie na warunki pra­cy zarówno w tym, jak i w całej sieci pow­iązany­ch z nim sek­torów. Osiąg­nię­cie dwóch pod­sta­wowych celów prze­mysłowe­go rol­nict­wa, czyli jak naj­tańszej żywnoś­ci i jak najwięk­sze­go zysku, jest możli­we przy maksy­mal­nym wyko­rzystaniu taniej siły roboczej, w szczegól­noś­ci mi­grantów, oraz środowiska nat­u­ral­ne­go. Mod­el ten skutecznie elimin­u­je dzi­ałal­ność chłopów i inny­ch drob­ny­ch lokalny­ch producen­tów żywnoś­ci.

Wielu mi­grantów, którzy znaleźli pracę w rol­nictwie lub innym sek­torze pow­iązanym z pro­dukcją, przetwórst­wem czy dys­try­bucją żywnoś­ci to pozbaw­ieni środ­ków do życia chłopi. Negaty­wne skutki glob­al­ne­go sys­te­mu żywnoś­ciowe­go, takie jak utrata kon­troli i dostępu do zasobów nat­u­ral­ny­ch, częs­to zmusza­ją migrantów do porzuce­nia rol­nict­wa i opuszczenia kra­ju pochodzenia. Potrze­ba utrzy­ma­nia siebie i swoich rodz­in w Europie czyni tę grupę wyjątkowo narażoną i podat­ną na bezl­i­tosne wyko­rzysty­wanie przez pra­co­daw­ców. Dzieje się tak, ponieważ tylko nieliczni są świadomi praw pra­cown­iczy­ch, które im przysługu­ją.

Abyy rozwiązać ten kryzys społeczny oraz przy­wró­cić wartość pra­cy na roli, potrze­bu­je­my nowej poli­tyki, która pow­iąże kwest­ię migracji i suw­eren­noś­ci żywnoś­ciowej. Taka poli­tyka dostar­czy sze­rok­iej gamy zabez­pieczeń soc­jal­ny­ch i zapewni godzi­we zarobki dla chłopów oraz pozostały­ch drob­ny­ch pro­du­cen­tów żywnoś­ci. W jej cen­trum powin­ny znaleźć się pra­wa kobi­et i młodzieży.