Cele Ruchu na rzecz Suwerenności Żywnościowej w Polsce

1) Włącze­nie do debaty pub­licznej poję­cia Suw­eren­noś­ci Żywnoś­ciowej oraz pro­mocję rodzin­nego, lokalne­go rol­nict­wa i agroekologii w kon­traś­cie wobec rol­nict­wa prze­mysłowe­go i agro­chemii.

2) Ułatwie­nie wejś­cie na rynek małoob­szarowym gospo­darst­wom rol­nym i wytwór­com poprzez pro­mocję rol­niczej sprzedaży do kon­sumen­tów (koop­er­aty­wy spoży­w­cze, rol­nict­wo wspier­ane przez społeczność) oraz orga­ni­za­cji i insty­tucji pub­liczny­ch (zamówienia pub­liczne).

3) Stworze­nie masowe­go ruchu Suw­eren­noś­ci Żywnoś­ciowej w Polsce i jego sil­nej reprezen­tacji.

4) Stworze­nie miejs­ca spotka­nia i dia­logu dla uczest­ników ruchu poprzez plat­for­mę inter­ne­tową a także cyk­liczne spotka­nia (np. Forum Suw­eren­noś­ci Żywnoś­ciowej).

5) Rozwój i wzmac­ni­an­ie współpra­cy między­nar­o­dowej na rzecz Suw­eren­noś­ci Żywnoś­ciowej.