Deklaracja EUSKAL HERRIA – VII Międzynarodowa Konferencja La Via Campesina

Skrócona wersja tłumaczenia Deklaracji przyjętej przez uczestników  VII Międzynarodowej Konferencji La Via Campesina – Deklaracja Euskal  Herria: „Żywimy ludzi i budujemy ruch, by zmienić świat”.

VII Międzynarodowa Konferencja La Via Campesina: DEKLARACJA EUSKAL HERRIA

“Żywimy ludzi i budujemy ruch, by zmienić świat”

Euskal Herria – Kraj Basków, 16-24 lipca 2017

Delegaci La Via Campesina, reprezentujący zrzeszone organizacje i ruchy, zebrali się w Kraju Basków na VII Międzynarodowej Konferencji od 16 do 24 lipca 2017. Euskal Herria to piękna ziemia, ziemia solidarności, walki i oporu, posiadająca własny język, gdzie tradycja dobrej żywności produkowanej przez chłopów i lokalnych rybaków pozostaje silna.

My, chłopi, pracownicy wiejscy, pozbawieni ziemi, ludność rdzenna, pasterze, rybacy, wiejskie kobiety oraz inni ludzie pracujący na wsi na całym świecie deklarujemy, że wyżywimy naszych ludzi i zbudujemy ruch, który odmieni świat.

Pomimo że, korporacje zagrabiają i monopolizują większość żyznych ziem uprawnych i wód, dysponują ogromnym kapitałem finansowym i kredytowym, to chłopi produkują dwie trzecie żywności konsumowanej przez ludzi – rodziny, wspólnoty i społeczeństwa. Robią to jednak w coraz trudniejszych warunkach.

Megafuzje pomiędzy największymi korporacjami i nieuczciwe umowy handlowe prowadzą do spadku opłacalności produkcji chłopskiej. Niezrównoważone i nieodpowiedzialne technologie i formy produkcji, takie jak GMO, przemysłowa produkcja zwierząt czy monokultury powodują pogłębianie problemu głodu, zanieczyszczenie środowiska, niszczenie lokalnych społeczności chłopskich.

W wielu krajach widzimy wzrost nienawiści, rasizmu, fundamentalizmu religijnego, ksenofobii. Łamane są prawa człowieka, w szczególności prawa kobiet.

Stoimy w obliczu kryzysu – systemów żywnościowych, rynków, pracy, zdrowia ludzkiego, klimatu i naszej Matki Ziemi. Kryzysu, który ukrywają skorumpowane rządy i media zależne od interesów globalnego kapitału.

Destabilizacje rynków, zmiany klimatyczne i konflikty zbrojne podsycane przez ponadnarodowy kapitał, zmuszają ludzi do masowych migracji w poszukiwaniu bezpieczniejszego życia i pracy. W La Via Campesina stajemy w obronie tych najsłabszych i najbardziej pokrzywdzonych, którzy nie mają nigdzie swojej reprezentacji.

Od 1993 roku, zaczynając od 46 organizacji, powiększyliśmy nasz ruch do 200 milionów członków z 164 związków rolniczych, z 79 krajów. Nasza kadra aktywistów-tłumaczy umożliwia nam komunikację w więcej niż 20 językach, w tym mniejszościowych by nikt nie pozostał niesłyszany.

Opieramy naszą wizję na Suwerenności Żywnościowej, agroekologii, współpracy mieszkańców miast i wsi i odnowie lokalnych systemów żywnościowych. Na modelu, który dostarczy zdrowej żywności produkowanej z poszanowaniem środowiska, po dostępnej cenie dla mieszkańców miast, zapewniając jednocześnie godziwe wynagrodzenie dla jej producentów.

Agroekologia chłopska jest stylem życia i sposobem produkcji. Agroekologia wychodzi poza produkcję żywności: ukorzeniona jest w głębokiej relacji z naturą, chroni i kultywuje tradycje i wiedzę naszych przodków. To oni selekcjonowali i ulepszali nasiona przez pokolenia. Nasiona są naszym dziedzictwem, początkiem dla żywności i życia. Istnieje już 60 szkół agroekologii na całym świecie. Miliony chłopów w Amerykach, Azji, Afryce i Europie już  stosują agroekologiczne metody upraw.

Bronimy naszych praw do nasion i do ziemi, a poprzez agroekologiczne metody odżywiania ziemi, ochronę lasów i łąk odwracamy dramatyczne zmiany klimatyczne, do których przyczyniają się rządy, korporacje i ich fałszywe alternatywy, takie jak “zielona ekonomia”, geoinżynieria, olbrzymie fermy solarne i wiatrowe, biotechnologia i inne.

Musimy zjednoczyć się w masowym oporze, aby zapewnić silne narzędzia dla tworzenia alternatywy. Nie możemy walczyć w pojedynkę. Nie jesteśmy już większością w naszych krajach. Musimy zatem mobilizować się na poziomie międzynarodowym.

Siła naszego ruchu jest w solidarności, wzajemnym poszanowaniu, różnorodności i równości. Na wszystkich poziomach naszych struktur i współpracy aktywnie włączamy kobiety i młodzież. Stawiamy za priorytet autonomię naszego ruchu.

Niektóre kraje oficjalnie akceptują już ideę suwerenności żywnościowej i włączają ją w swoje prawo i konstytucje. Mamy mocny wpływ na korzystne reformy rolne i wzmacnianie lokalnych rynków chłopskich. Po dwóch dekadach ciężkiej pracy mamy przygotowaną Deklarację praw chłopskich, której realizacja pozwoli na zmianę świata.

Wierzymy że lepszy świat jest możliwy i że osiągniemy go razem.

To skrócona wersja tłumaczenia Deklaracji VII Międzynarodowej Konferencji La Via Campesina.
Jej pełną treść można przeczytać tutaj: https://viacampesina.org/en/viith-international-conference-la-via-campesina-euskal-herria-declaration/

Leave a Reply