Zdjęcia w tle strony tytułowej

o boćku “w her­bie” już było… 🙂

chleb i woda ilus­tru­ją suw­eren­ność żywnoś­ciową, odwołu­je­my się do arche­ty­powe­go “chle­ba nasze­go powszed­niego” (zdję­cie od Joan­ny z Ekopo­letka)

dziew­czyny z Via Campesina wskazu­ją świa­towy wymi­ar ruchu. Mamy na uwadze glob­al­ne połud­nie, prawa kobi­et, imi­grantów… (obaw­iam się, że w nar­o­dowej Polsce to zdję­cie może być kojar­zone zanad­to lib­er­al­nie ale trze­ba być wyraźnym w przeko­na­ni­ach 🙂

następ­ne zdję­cie: chłopak z pługiem — świet­ne! męska siła! human renew­able ener­gy! śmiech i radość w tle… zdję­cie zajęć EULu od Jonan­ny z Ekopo­letka. Tak się dzieje w Polsce!

na następ­nym fasolka na Ekopo­letku. fot Joan­na Bojczewska.

ostat­nie (fot. Joan­na Bojczewska) na stron­ie tytułowej: po kolei Franek, Adam i dziew­czyny z Wawel­skiej koop­er­aty­wy Spoży­w­czej, gdzie? chy­ba na farmie pod Bieczem… Nie tylko wieś, również mias­to jest istot­nym skład­nikiem nasze­go ruchu!

Dodaj komentarz