Zapraszamy na międzypokoleniowe spotkanie rolników dla suwerenności żywnościowej

Zespół koor­dy­na­cyjny Nye­leni Pol­ska zaprasza na Między­pokole­niowe spotkanie rol­ników w Eko­log­icznym Uni­w­er­syte­cie Ludowym w Grzy­bowie, które odbędzie się w dni­ach 1–3 grud­nia i zgro­madzi kilka­dziesiąt przed­staw­icielek i przed­staw­icieli orga­ni­za­cji rol­ników eko­log­iczny­ch i rodzin­ny­ch gospo­darstw rol­ny­ch, pro­du­cen­tów żywnoś­ci i mieszkańców wsi. Masz pyta­nia doty­czące uczest­nict­wa? Zadz­woń: 792553132.

Spotkanie dedykowane jest doświad­c­zonym rol­nikom oraz  rol­nikom młodym i początku­ją­cym,  którzy chcą tworzyć nowy sys­tem żywnoś­ci w opar­ciu o kon­cepcję suw­eren­noś­ci żywnoś­ciowej. Uczest­ni­cy spotka­nia będą dzielić się swoimi doświad­czeni­ami i  rozważać możli­woś­ci współpra­cy.  Wszys­tko to w celu odd­zi­ały­wa­nia na poli­tykę pub­liczną i rzeczy­wis­tość gospo­dar­czą, tak  aby wspier­ała bardziej spraw­iedli­wy i zrównoważony rozwój wsi i gospo­darstw rol­ny­ch.

Glob­al­ny­ch ruch suw­eren­noś­ci żywnoś­ciowej to mil­iony drob­ny­ch rol­ników i rol­niczek, chłopek i chłopów, którzy na całym świecie pod­noszą swój głos w obronie trady­cyjne­go życia wsi, mały­ch rodzin­ny­ch gospo­darstw i  mod­elu upraw korzyst­nie wpły­wa­ją­cy­ch na lokalne środowisko. Pos­tu­lu­ją wspieranie lokalny­ch rynków pro­dukcji żywnoś­ci i jej zby­tu, tworze­nie krót­kich łańcuchów dys­try­bucji i ścisłe­go łączenia kon­sumen­tów z pro­du­cen­tami, mias­ta ze wsią. Sami chcą określać i for­mułować lokalną rzeczy­wis­tość rol­ną i żywnoś­ciową, Ruch suw­eren­noś­ci żywnoś­ciowej o wielo­bar­wny, międzykul­tur­owy ruch rol­ników, których łączy przy­wiązanie do swo­jej Ziemi, dbałość o nią, a także poczu­cie odpowiedzial­noś­ci wobec kole­jny­ch pokoleń i inny­ch stworzeń zamieszku­ją­cy­ch Ziemię.

Pro­gram wydarzenia dostęp­ny jest na naszej stron­ie

Finan­sowanie: Orga­ni­za­torzy pokry­wa­ją kosz­ty noclegów, wyży­wienia pod­czas spotka­nia oraz podróży do Grzy­bowa. Przewidziana jest wpłata od uczest­ników 20zł na poczet orga­ni­za­cji zabawy sobot­niej z kapelą ludową z Grzy­bowa.

Prosimy o rejes­trację uczest­nict­wa w for­mu­la­rzu online do 12 listopada 2017 roku.

W celu bliższe­go zapoz­na­nia się z założe­ni­ami ruchu Suw­eren­noś­ci Żywnoś­ciowej zachę­camy do lek­tu­ry pier­wszej deklaracji Nye­leni z 2007 roku ogłos­zonej w Mali przez kilkuset rol­ników  i chłopów z całe­go świata oraz deklaracji Europe­jskiego Forum Nye­leni z 2011 roku, a także inne mate­ri­ały zawarte na naszej stron­ie inter­ne­towej.

Pol­ski odd­zi­ał ruchu na rzecz suw­eren­noś­ci żywnoś­ciowej Nye­leni Pol­ska zrzesza już kilkudziesię­ciu członków: rol­ników, gospo­darzy, pro­du­cen­tów żywnoś­ci, ale także koop­er­aty­wy, badaczy i naukow­ców  oraz różne orga­ni­za­c­je społeczeńst­wa oby­wa­tel­skiego pracu­jące na rzecz zmi­any  sys­te­mu żywnoś­ci.

Grud­niowe spotkanie w Grzy­bowie ma służyć inte­gracji członków ruchu i osób zain­tere­sowany­ch współpracą w ramach kon­cepcji suw­eren­noś­ci żywnoś­ciowej, a także poszuki­wa­niu wspól­ne­go słown­ika i wspól­nej formy wyrazu dla naszy­ch wspól­ny­ch potrzeb. Pod­czas spotka­nia planu­je­my również dobrze się baw­ić.

Masz pyta­nia? Napisz na nyelenipl@gmail.com

Part­nerami spotka­nia są Insty­tut Glob­al­nej Odpowiedzial­noś­ci i Eko­log­iczny Uni­w­er­sytet Eko­log­iczny w Grzy­bowie.

Spotkanie finan­sowane ze środ­ków UE.

 

 

Dodaj komentarz