Wawelska Kooperatywa Spożywcza

Wawel­ska Koop­er­aty­wa Spoży­w­cza to założona w 2011 roku niefor­mal­na spółdziel­nia kon­sumencka, zrzesza­ją­ca obec­nie około 300 członków – mieszkańców Krakowa, okoliczny­ch rol­ników i wytwór­ców zdrowej żywnoś­ci.
Naszą główną dzi­ałal­noś­cią jest real­iza­c­ja coty­god­niowych zamówień na pro­duk­ty eko­log­iczne od pon­ad 30 dostaw­ców, pokry­wa­ją­cy­ch ok. 95% potrzeb prze­cięt­ne­go gospo­darst­wa domowe­go, w tym kos­me­tyki i środ­ki czys­toś­ci. Cała pra­ca potrzeb­na do funkcjonowa­nia spółdziel­ni jest opar­ta na wolon­taria­cie i rota­cyjnoś­ci obow­iązków.

Wawel­ska to odd­ol­na orga­ni­za­c­ja i lokalna społeczność miejska rozwi­ja­ją­ca postawy oby­wa­tel­skie i zasady demokracji par­ty­cy­pa­cyjnej. Wspól­nie angażu­je­my się w różne inic­jaty­wy eko­log­iczne i społeczne, orga­nizu­je­my spotka­nia, pokazy fil­mowe i zbiórki żywnoś­ci. Jesteśmy też grupą przy­jaciół poma­ga­ją­cy­ch sobie i spędza­ją­cy­ch wspól­nie czas.
Suw­eren­ność żywnoś­ciowa to dla nas szer­szy kon­tek­st dzi­ałań. Deklarac­ja Nye­leni jest naszą deklaracją. Inwes­t­u­je­my pieniądze, wol­ny czas i energię w tworze­nie alter­naty­wne­go sys­te­mu żywnoś­ci, gdzie pra­ca ludzi i natu­ry jest doce­ni­ana, gdzie ich zdrowie jest ważniejsze niż zysk finan­sowy, a współpra­ca staw­iana pon­ad rywal­iza­cję.

Strona: Wawel­ska Koop­er­aty­wa Spoży­w­cza,  pro­fil Fb.

Dodaj komentarz