Video

Zaprasza­my do obe­jrzenia krót­kich rozmów z rol­nikami i akty­wis­tami wspól­nie dzi­ała­ją­cymi na rzecz suw­eren­noś­ci żywnoś­ciowej.
Nagra­nia wyko­nane pod­czas Dobrych Żniw — coroczne­go zjaz­du rol­ników eko­log­iczny­ch w Grzy­bowie.