The Broken Cellar

Nasze gospo­darst­wo i związany z nim pro­jekt zaczęliśmy w maju tego (2016) roku, jed­nakże pra­cow­al­iśmy nad jego urzeczy­wist­nie­niem od pon­ad trzech lat.
Jesteśmy między­nar­o­dowym kolek­ty­wem. Wybral­iśmy Pol­skę ze wzglę­du na społeczność rol­ników małorol­ny­ch którą spotkaliśmy, sto­sunkowo niezde­wastowane środowisko nat­u­ral­ne.
Mamy ambic­je zagospo­darować nasze gospo­darst­wo inspiru­jąc się ideami głębok­iej ekologii i per­makul­tu­ry. Zamierza­my pra­cow­ać z lokalną społecznoś­cią, uczyć się od niej, ułatwić dostęp­ne do rynku żywnoś­ci zarazem posz­erza­jąc świado­mość eko­log­iczną. W szer­szej per­spek­ty­wie zagęszcza­my sieć naszy­ch kon­tak­tów w kra­ju, na kon­ty­nen­cie i glob­al­nie.
Zde­cy­dowal­iśmy się nie ujaw­ni­ać naszej dokład­nej lokaliza­cji ze wzglę­du na pry­wat­ność naszą jak i sąsi­adów, jed­nak jesteśmy otwar­ci na bezpośred­nie
kon­tak­ty z ludźmi i orga­ni­za­c­jami.
Nasz cele na przyszły rok to osiąg­nię­cie nieza­leżnoś­ci żywieniowej (przy­na­jm­niej warzy­wa i zboża) i zagospo­darowanie nad­pro­dukcji poprzez sprzedaż na lokalny­ch rynkach zby­tu.
Zamierza­my także zor­ga­ni­zować warsz­taty per­makul­tur­owe, zacząć sys­tem­aty­cznie gro­madz­ić ginącą wiedzę starsze­go pokole­nia rol­ników, podremon­tować stary, drew­ni­any dom i piwnicę.

Dodaj komentarz