Przedsielnica

Od sześ­ciu lat “stwarzam” eko­log­iczne gospo­darst­wo. W tym roku urodz­iła się real­na i szy­bka per­spek­ty­wa stworzenia per­makul­tur­owej, anas­tazjowej eko-wioski, częś­ciowo w opar­ciu o moją ziemię. Ustal­e­nia i zebranie zain­tere­sowany­ch w październiku. Joan­na Wajnikon­is

Adres: Siel­ni­ca 89 37–750 Dubiecko

Gospodarstwo ekologiczne Dobrodzień

Jestem matką czwor­ga dzieci, z których dwo­je jest już dorosły­ch i samodziel­ny­ch. Jako świadomy (do pewne­go stop­nia) 🙂 człowiek prze­nieśliśmy się z mężem i dziećmi z Kosza­li­na w oko­lice Opo­la na wieś. Tutaj na opuszc­zonym od 20 lat tere­nie zaczęliśmy ponowną uprawę roślin. Nie sto­su­ję oprysków, ani jakiejkol­wiek chemii w upraw­ie warzyw i owoców.
Nabier­am wprawy w uprawach, szukam nowych rozwiązań i uczę się per­makul­tu­ry.
Na tą chwilę mogę zapro­ponować sprzedaż dużej iloś­ci dyń: olbrzymia i trochę hokkaido.
Mam pszc­zoły, kozy, kury i kaczki. Ale póki co niewielkie jeszcze iloś­ci.

W przyszłoś­ci widzę możli­wość w naucza­niu inny­ch powro­tu do ziemi, prak­ty­czne­go zas­tosowa­nia per­makul­tu­ry, ale do tego dojdziemy nie wcześniej niż za rok. Arleta Kaniewska-Szostek

adres: Makow­czyce, ul. Leś­na 1 46–380 Dobrodzień

Gospodarstwo Słoneczna 25

Gospo­darst­wo Słonecz­na 25. Zaj­mu­je­my się upraw­ian­iem roślin w sposób nat­u­ral­ny, by służyło to matce ziemi i wsze­lakim jej mieszkań­com. Idee nam bliskie to rol­nict­wo wspier­ane przez społeczność- tworze­nie wspól­no­ty- prak­tykowanie kul­tu­ry czyn­nej- “cud ciężkiej pra­cy jako rytu­ał codzi­en­nego życia”
 Od roku mieszkam na wsi i współpracu­ję z ok.1 ha ziemi. Uczę się upraw­ia­nia roslin w taki sposób by służyło to ziemi, ludziom, zwierzę­tom. Intere­su­ję się też jadal­nymi chwastami. Nat­u­ral­ny rozwój jest dla mnie pri­o­ry­tetem. Staram się obdarowywać ludzi darami ziemi oraz angażować ich w opiekę nad ziemią oraz uprawę roślin. Braku­je mi wymi­any doświad­czeń, uczenia się od inny­ch rol­ników. Prag­nę również skupić wokoło gospo­darst­wa grupę ludzi zaan­gażowaną w jego tworze­nie. Moje zain­tere­sowa­nia i pra­ca sku­pi­a­ją się na przy­rodzie i kul­turze. Wio­let­ta Ole­jar­czyk

Pro­fil Fb

Kusykówek

Prowadzę gospo­darst­wo eko­log­iczne, moim dąże­niem jest osiąg­nię­cie samowystar­czal­noś­ci żywnoś­ciowej i ener­gety­cznej.
Mam taką ideę, aby obrót żywnoś­ci odby­wał się w obrę­bie powiatu( 30–40 km). Sto­su­ję w uprawach ochronę bio­log­iczną( efek­ty­wne mikroor­ga­nizmy- EM).
Propagu­ję rol­nict­wo eko­log­iczne, pracu­ję społecznie w sto­warzyszeni­ach: EKOLAND, Pol­ska wol­na od GMO i Sto­warzysze­niu Rol­ników i Kon­sumen­tów. Jarosław Kusyk

pro­fil Fb

Czar Podkowy-Zagroda Edukacyjna

Rodzin­ne, eko­log­iczne gospo­darst­wo agro­tu­rysty­czne, które założyliśmy, ma nam zapewnić samowystar­czal­ność żywnoś­ciową, do której kon­sek­went­nie dążymy. Nad­wyżki z naszej pro­dukcji rol­niczej sprzeda­je­my indy­wid­u­al­nym odbior­com. Staramy się żyć i prowadz­ić gospo­darst­wo w taki sposób, aby nie być uciążli­wymi dla środowiska. Jako Zagro­da Eduka­cyj­na staramy się uświadami­ać dzieci, młodzież i dorosły­ch o potrze­bie ochrony natu­ry i zachowa­nia równowagi w sys­temie, w którym wszyscy żyje­my, zwraca­jąc uwagę zarówno na lokalne jak i glob­al­ne prob­le­my. Jesteśmy członkiem sto­warzyszenia EKOLAND. Agnieszka i Robert Gumbis

Strona web: http://www.czarciapodkowa.com,  pro­fil Fb

Gospodarstwo „Kozi Las”

Wraz z żoną Zosią jesteśmy z zawodu i wyk­sz­tałce­nia plas­tykami. Od praw­ie trzy­dzi­es­tu lat żyje­my poza sys­te­mem. Prowadz­imy maleńkie gospo­darst­wo 2,20 ha i hodowlę kóz alpe­js­kich fran­cus­kich. Przetwarza­my mleko naszy­ch kózek na doskon­ałe sery i jogur­ty (serowarst­wo to nasza pas­ja nie tylko sposób na zara­bi­an­ie pieniędzy). Wcześniej zaj­mowal­iśmy się hodowlą alpak i trady­cyjnym ręcznym przetwórst­wem ich wełny, na różne ekskluzy­wne wyroby. W chwili obec­nej nasza “Los alpa­que­ros-man­u­fac­ture” dzi­ała zimą gdy kozy mają urlop i nie dają mleka. Wów­czas pro­jek­tu­je­my i real­izu­je­my zamówienia dla naszy­ch klien­tów z całe­go świata. Naszym najwięk­szym osiąg­nię­ciem jest to że żyjąc całkowicie poza sys­te­mem (brak ubez­pieczeń, nie korzys­tanie z żad­ny­ch form pomo­cy państ­wa ani Unii Europe­jskiej) uda­je nam się żyć z pra­cy włas­ny­ch rąk i głów w naszym maleńkim dwuhek­tarowym światku 🙂 Zosia i Janusz Guzows­cy

Strona web: http://duoart.blogspot.com/pro­fil Fb

Plantacja Żeń-Szeń

Rodzin­ne gospo­darst­wo o pro­filu zielarskim funkcjonu­je od 1984 roku. W lat­ach dziewięćdziesią­ty­ch rozpoczęło pier­wszą pol­ską uprawę żeń-szenia. Od 2000 roku plan­tac­je żeń-szenia prowad­zone są w sposób eko­log­iczny. Doświad­cze­nie w pro­dukcji eko­log­icznej zaowocow­ało powołaniem firmy „CHMIEL” spec­jal­izu­jącej się w doradztwie i zaopa­trze­niu klien­tów w nat­u­ral­ne kos­me­tyki
Mogę dostar­czać paczki do klien­tów koop­er­atyw z pro­duk­tami, takimi jak: eko­log­iczne korze­nie żeńszenia, żeń-szeń do spoży­cia i przetwórst­wa, GOLD-Gool — eko­log­icz­na „żeńszeniówka”, ener­getyzu­ją­cy i oczyszcza­ją­cy napój, sad­zonki żeń-szenia z instrukcją uprawy, kasze ork­iszu, gryki jaglane, samop­szy (cen­ne zboże w diecie bezg­lutenowej), top­inam­bur bul­wy do kon­sumpcji i sadzenia, susze , kiszonki, lip­fil­izaty, zioła hurt i detal (tymi­anek, nagi­etek, jeżówka, pokrzy­wa, , mię­ta, melisa, ) i inne.

Strona web: http://zenszen.com,  pro­fil Fb