Ekologiczny Uniwersytet Ludowy w Grzybowie

Eko­log­iczny Uni­w­er­sytet Ludowy w Grzy­bowie dzi­ała od wrześ­nia 2015 r. Prowadz­imy kursy rol­nict­wa eko­log­iczne­go zgod­nie z ideą uni­w­er­sytetów ludowych stwor­zoną w XIX w. w Danii przez Grundtvi­ga. Istotą Uni­w­er­syte­tu Ludowe­go jest ucze­nie się poprzez prak­tykę, pra­ca zespołowa, opar­ta na dia­logu współpra­ca nauczy­cieli i uczniów, tzw. żywe słowo, wymi­ana doświad­czeń, zaję­cia z obszarów kul­tu­ry, sztuki i rzemiosła, a zatem odkry­wamy potenc­jały, budz­imy motywację do roz­wo­ju i odwagę do poszuki­wań, uczymy akty­wne­go, twór­czego, zaan­gażowane­go życia.
Pod­czas zajęć stacjonarny­ch w Grzy­bowie pokazu­je­my sze­roki, glob­al­ny kon­tek­st eko­log­iczne­go gospo­darowa­nia, zachę­camy do wymi­any myśli i dyskusji o kierunk­ach roz­wo­ju wsi, rol­nict­wa i świata. Niezmiernie waż­na w EULu jest edukac­ja prak­ty­cz­na, dlat­e­go współpracu­je­my z rol­nikami eko­log­icznymi. Pomiędzy zjaz­dami stu­den­ci odby­wa­ją kilku­nas­tomiesięczne prak­tyki w cer­ty­fikowany­ch gospo­darst­wach eko­log­iczny­ch w całej Polsce.

Strona:  Eko­log­iczny Uni­w­er­sytet Ludowy,  pro­fil Fb