Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne FREEDOM

Wspier­amy i pro­mu­je­my wszelkiego rodza­ju inic­jaty­wy na rzecz suw­eren­noś­ci spoży­w­czej, ener­gety­cznej, ide­owej i budowlanej. Orga­nizu­je­my warsz­taty z per­makul­tu­ry, pro­mu­je­my dzi­ała­nia koop­er­atyw spoży­w­czy­ch. Mon­i­toru­je­my i nagłaś­ni­amy akc­je i kam­panie doty­czącej ochrony i pro­mocji pol­skiej, zdrowej żywnoś­ci. Prowadz­imy 2 gospo­darst­wa ukierunk­owane na rozwój w idei per­makul­tu­ry, jed­no w woj. małopol­ski we wsi Sidz­i­na, drugie w woj. pod­karpackim we wsi Jabłonka. Od kilku tygod­ni uru­chomil­iśmy ser­wis infor­ma­cyjny www.freedomnews.pl porusza­ją­cy tem­aty związane z: GMO, koop­er­aty­wami spoży­w­czymi, budown­ictwem nat­u­ral­nym, smo­giem elek­tro­mag­ne­ty­cznym itd. Chęt­nie dołączymy do pol­skiego ruchu suw­eren­noś­ci żywnoś­ciowej i wesprze­my go naszymi kanałami infor­ma­cyjnymi.

Strona web: http://www.sfreedom.org,  pro­fil Fb

Dodaj komentarz