Siepraw

Jestem fotografem. Moi rodz­ice są rol­nikami i dzi­ad­kowie również. Ja też kiedyś mam nadzieję nim być.. Znam pracę na roli od dziecka, i wiem jaki sza­cunek należy się ziemi i zwierzę­tom. Prz­er­aża mnie to co widzę i słyszę na tem­at poszanowa­nia ziemi, oraz zwierząt, a także ludzi. Uczę się bio­dy­nam­iczne­go rol­nict­wa, dużo czy­tam i prak­tyku­ję na polu rodz­iców. Mam nadzieję że w przyszłoś­ci zostanę rol­nikiem. Uważam że niezbęd­na jest edukac­ja, staram się roz­maw­iać z rodz­iną, przy­jaciółmi i dziećmi o sprawach żywnoś­ci. Swoim przykładem staram się ich moty­wować. Bar­bara Żak

Adres: Siepraw ul Słowiańska 112, 32–447, Małopol­ska

Dodaj komentarz