Przedsielnica

Od sześ­ciu lat “stwarzam” eko­log­iczne gospo­darst­wo. W tym roku urodz­iła się real­na i szy­bka per­spek­ty­wa stworzenia per­makul­tur­owej, anas­tazjowej eko-wioski, częś­ciowo w opar­ciu o moją ziemię. Ustal­e­nia i zebranie zain­tere­sowany­ch w październiku. Joan­na Wajnikon­is

Adres: Siel­ni­ca 89 37–750 Dubiecko

Dodaj komentarz