Poznańska Kooperatywa Spożywcza

Jesteśmy grupą pon­ad 200 kon­sumen­tów i tworzymy lokalny sys­tem żywnoś­ciowy inny niż domin­u­ją­cy. Głównym dostaw­cą naszej żywnoś­ci jest małe eko­log­iczne gospo­darst­wo z Marsze­wa odd­alone od Poz­na­nia 50 km. Bard­zo cen­ne są dla nas bezpośred­nie relac­je z gospo­darst­wem. Zbu­dowal­iśmy między sobą zau­fanie i mamy wpływ na to, co jemy.
 Poza ksz­tał­towaniem sys­te­mu żywnoś­ciowe­go orga­nizu­je­my sporo wydarzeń, na których dzie­limy się wiedzą. Są to warsz­taty i prelekc­je na tem­aty doty­czące np. per­makul­tur­owych i miejs­kich ogrodów, pszczelarst­wa, efek­ty­wny­ch mikroor­ga­nizmów czy też ogranicza­nia pro­dukcji odpadów. Spo­tykamy się na wiec­zo­rach fil­mowych, podróżniczy­ch albo z grami plan­szowymi.
 Tworzymy i wciąż rozbu­dowu­je­my lokalną wspól­notę stara­jąc się wnieść swój wkład w dobro inny­ch.

Pro­fil Fb: /PoznanskaKooperatywaSpozywcza/

Dodaj komentarz