Poradniki

Rol­nict­wo Wspier­ane przez Społeczność -Prak­ty­czny prze­wod­nik (kliknij tutaj, żeby pobrać prze­wod­nik).

Opis : Rol­nict­wo Wspier­ane przez Społeczność (RWS) to mod­el współpra­cy drob­ny­ch gospo­darstw rol­ny­ch oraz kon­sumen­tów opartej na bezpośred­nim kon­tak­cie i wza­jem­nym wspar­ciu. Chodzi w nim o sol­i­darne inwest­owanie w dzi­ałal­ność i rozwój lokalny­ch rodzin­ny­ch gospo­darstw rol­ny­ch, a zarazem umożli­wie­nie odbior­com dostępu do świeżej, zdrowej żywnoś­ci po przys­tęp­nej cenie. Postępu­jące zmi­any w sposo­bie pro­dukcji i dys­try­bucji żywnoś­ci powodu­ją degradację środowiska nat­u­ral­ne­go i zanikanie rodzin­ny­ch gospo­darstw rol­ny­ch. Odd­ol­na orga­ni­za­c­ja rol­ników i kon­sumen­tów zapoc­zątkowana w lat­ach 70. XX wieku w Japonii, jako odpowiedź na negaty­wne skutki związane z prze­mysłową gospo­darką żywnoś­ci, zaowocow­ała bezpośred­nią współpracą opartą na sol­i­darnoś­ci, zau­fa­niu oraz spraw­iedli­wej cenie dla oby­d­wu stron.


Jak założyć koop­er­aty­wę? Prze­wod­nik przy­go­towany przez Wawel­ską Koop­er­aty­wę Spoży­w­czą . Dostęp­ny pod linkiem.