Polski Instytut Badawczy Permakultury

Pol­ski Insty­tut Badaw­czy Per­makul­tu­ry (PIBP) to pro­jekt real­i­zowany pod aus­pic­jami Fun­dacji TRANSFORMACJA, kon­cen­tru­ją­cy się na wspiera­niu i rozprzestrzeni­a­n­iu per­makul­tur­owych strate­gii roz­wo­ju zrównoważone­go, w ramach społecznoś­ci lokalny­ch w Polsce i na świecie. Jest on koor­dynowany przez sieć dzi­ałaczy oraz prak­tyków Per­makul­tu­ry i pro­jek­towa­nia regen­er­aty­wne­go, sku­pi­ony­ch wokół Fun­dacji TRANSFORMACJA. PIBP to miejsce, gdzie każdy może się zaan­gażować w prace badaw­cze oraz dzi­ała­nia eduka­cyjne. Jest to swoisty „poligon doświad­czal­ny”, dedykowany nowym strate­giom zrównoważonej pro­dukcji i dys­try­bucji żywnoś­ci organ­icznej, tworze­niu nowych form pozyski­wa­nia energii ze źródeł odnaw­ial­ny­ch oraz prowadze­niu różnorod­ny­ch pro­jek­tów badaw­czy­ch i eduka­cyjny­ch. Dys­ponu­je­my kilkuhek­tarowym gospo­darst­wem demon­stra­cyjnym, na tere­nie które­go prowadz­imy testy polowe i bada­nia nad eko­log­icznymi i per­makul­tur­owymi tech­nikami organ­iczne­go wyt­warza­nia żywnoś­ci, pro­dukcji energii z bio­masy, pro­dukcji nat­u­ral­ny­ch mate­ri­ałów budowlany­ch oraz nad tech­nikami reme­di­acji gleb i oczyszcza­nia wód. Dzi­ała­nia PIBP kon­cen­tru­ją się obec­nie na rozbu­dowie zaplecza badaw­c­zo-eduka­cyjne­go, prowadze­niu warsz­tatów, szkoleń i zajęć prak­ty­czny­ch dla dzieci, młodzieży i dorosły­ch oraz real­iza­cji różnorod­ny­ch pro­jek­tów imple­men­tu­ją­cy­ch zasady Per­makul­tu­ry w Polsce i na świecie.

Strona: Pol­ski Insty­tut Badaw­czy Per­makul­tu­ry,  pro­fil Fb.

Dodaj komentarz