Polscy rolnicy na drodze do światowego ruchu chłopskiego

Zachod­niopo­morski odd­zi­ał Ekolan­du właśnie pod­jął decyzję na tem­at wstąpi­enia do Europe­jskiej Grupy Koor­dy­na­cyjnej Via Campesina (ECVC), która jest europe­jską częś­cią świa­towe­go ruchu La Via Campesina. 1 mar­ca, rol­ni­cy eko­log­iczni spotkali się z przed­staw­icielką ECVC Paulą Gioia i upoważnili swój zarząd do naw­iąza­nia współpra­cy z ECVC.

W wal­nym zebra­niu zachod­niopo­morskiego Ekolan­du, które odbyło się w Kluczkowie k. Świd­wina, uczest­niczyli również przed­staw­iciele ruchu Nye­leni Pol­ska, który pomógł w zaprosze­niu przed­staw­icielki ECVC do nasze­go kra­ju. Ekoland jest pier­wszą pol­ską grupą rol­ników planu­jącą wstąpi­e­nie do ruchu La Via Campesina, który w samej Europie liczy 28 orga­ni­za­cji z 18 kra­jów, a na świecie 164 orga­ni­za­c­je z 73 kra­jów Afryki, Azji, Europy i obu Ameryk.

Jest to przeło­mowe wydarze­nie, które poz­woli pol­skim rol­nikom prze­bić się ze swoimi prob­le­mami i pos­tu­latami do decy­den­tów na poziomie europe­jskim. ECVC posi­ada bowiem biuro w Bruk­seli i prowadzi inten­sy­wne dzi­ała­nia rzecznicze w sto­sunku do insty­tucji europe­js­kich oraz agend ONZ mają­cy­ch wpływ na żywność i rol­nict­wo. Jest to szczegól­nie ważne, gdyż polscy rol­ni­cy zab­ie­ga­ją o więk­szy wpływ na poli­tykę UE, a szczegól­nie Wspól­ną Poli­tykę Rol­ną.

Prze­wod­niczą­ca zachod­niopo­morskiego Ekolan­du Edy­ta Jaroszewska-Nowak zachę­ciła również członków orga­ni­za­cji do wstępowa­nia do pol­skiego ruchu Nye­leni na rzecz suw­eren­noś­ci żywnoś­ciowej. Członkami Nye­leni Pol­ska mogą być zarówno orga­ni­za­c­je pro­du­cen­tów i kon­sumen­tów, jak również osoby indy­wid­u­al­ne, za pomocą for­mu­la­rza.

Spotkanie przed­staw­icielki ECVC z rol­nikami z Ekolan­du jest ele­mentem cyk­lu spotkań orga­ni­zowany­ch przez Nye­leni Pol­ska w celu budowy pol­skiego ruchu na rzecz suw­eren­noś­ci żywnoś­ciowej. Jest też częś­cią budowa­nia świado­moś­ci na tem­at glob­al­ny­ch wyzwań związany­ch z wpły­wem UE na rozwiązy­wanie prob­le­mu gło­du na świecie.

Dodaj komentarz