Polityka publiczna

Pos­tu­lu­je­my zmi­anę poli­tyki pub­licznej wyz­nacza­jącej kierunek sys­temów żywnoś­ciowych i rol­ny­ch na poziomie lokalnym i glob­al­nym. Domagamy się ode­bra­nia władzy kor­po­racjom. Poli­tyka pub­licz­na powin­na być spój­na i kom­ple­men­tar­na. Powin­na pro­mować i chronić sys­te­my żywnoś­ciowe oraz różne, lokalne kul­tu­ry odży­wia­nia się.

(Europe­jskie Forum Nyéléni, Deklarac­ja Suw­eren­noś­ci Żywnoś­ciowej, 2011)

Aktu­al­na poli­tyka pub­licz­na na poziomie europe­jskim i glob­al­nym ma głęboki, negaty­wny wpływ na sys­te­my żywnoś­ciowe. Ogranicza lokalną i region­al­ną kon­trolę, a także staw­ia kor­po­rac­je pon­ad prawami społecznoś­ci lokalny­ch i drob­ny­ch pro­du­cen­tów. Pod presją między­nar­o­dowych kon­cernów poli­tyka pub­licz­na poważnie naruszyła równowagę właśnie tych drob­ny­ch, lokalny­ch sys­temów rol­ny­ch i żywnoś­ciowych, które dotąd funkcjonowały sprawnie nawet pod­czas glob­al­ny­ch kryzysów.

Demokratyza­c­ja struk­tur poli­tyki pub­licznej jest dla nas fun­da­mentem walki o stworze­nie prawa, które przy­wró­ci god­ność wszys­tkim ludziom biorą­cym udzi­ał w pro­dukcji i kon­sumpcji żywnoś­ci. Przekierowanie europe­jskiej i glob­al­nej poli­tyki pub­licznej na tor suw­eren­noś­ci żywnoś­ciowej wyma­ga zarówno reformy jej treś­ci, jak i pro­cesów jej rozwi­ja­nia. W tym celu pos­tu­lu­je­my, aby kor­po­rac­je ograniczyły swo­je wpły­wy na wszys­t­kich poziomach –  lokalnym, kra­jowym, europe­jskim i glob­al­nym. Domagamy się także, aby oby­wa­tele i mieszkań­cy różny­ch regionów świata, pro­du­cen­ci i kon­sumen­ci żywnoś­ci brali czyn­ny udzi­ał w tworze­niu, rozwi­ja­niu oraz imple­men­tacji poli­tyki pub­licznej.

Dodaj komentarz