Podsumowanie Forum

4 dni trwało w Warszawie Forum Suwerenności Żywnościowej (25.01–28.01. 2018), które zgromadziło ponad 120 osób działających na rzecz zmiany przemysłowego modelu produkcji i dystrybucji żywności, w kierunku zrównoważonych gospodarek lokalnych opartych o ekologiczne sposoby wytwarzania żywności, niezależnych od globalnych rynków i skupionych na zaspokajaniu potrzeb żywieniowych lokalnych społeczności.

Jednym z często poruszanych tematów Forum, które odbyło się w dniach 25–28.01.2018 była struktura dopłat bezpośrednich w ramach Wspólnej Polityki Rolnej UE. Obecni rolnicy przyznawali, że dopłaty do ha faworyzują duże gospodarstwa i produkcję przemysłową. Zmiana unijnej polityki rolnej powinna odbyć się wraz z przyjęciem nowej Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 roku. Wiele z obecnych na Forum organizacji w grudniu sformułowało rekomendacje dla polityków określające potrzebne reformy polityk publicznych w tym zakresie.
Uczestnicy i uczestniczki Forum podczas dyskusji przyznawali, że potrzebna jest zmiana polityki państwa, które m.in. za pomocą zamówień publicznych powinno faworyzować zrównoważoną produkcję żywności – by w ten sposób zadbać zarówno o jej producentów jak i konsumentów. Obecnie jednak nieograniczona ekspansja sklepów sieciowych i supermarketów podkopała fundamenty zdrowego systemu żywnościowego. [Kampania Dlaczego Nie Kupuję w Supermarkecie].

Odpowiedzią na wiele wyzwań dzisiejszej wsi i drobnego rolnictwa, jest przestawianie gospodarstw na produkcję ekologiczną i stały, bezpośredni kontakt z konsumentami, który tworzy podwaliny pod sprawiedliwe relacje handlowe i daje szanse na godną pracę dla rolników. Pojawia się coraz więcej kooperatyw spożywczych, którzy organizują się oddolnie tworząc alternatywny łańcuch dystrybucji żywności, oparty o bezpośrednią współpracę z producentami i rolnikami. Solidarność i współpraca miasta ze wsią okazała się także ważnym elementem wspierającym lokalne społeczności walczące o wspólne zasoby– o czym mówili na Forum przedstawiciele wioski Żurawlów, grupy Lokalsi dla Puszczy czy protestów rolniczych z Zielonego Miasteczka organizowanych przez NSZZ Solidarność RI.
Ważną osią dyskusji podczas Forum był temat agroekologii jako praktyki Suwerenności Żywnościowej. We fragmentach Deklaracji o Agroekologii czytamy: „Agroekologia jest odpowiedzią na pytanie, jaki sposób zmienić naprawić nasz system żywnościowy i życie obszarów wiejskich, które zostały zniszczone przez rolnictwo przemysłowe oraz tak zwane Zielone i Niebieskie Rewolucje. Uważamy agroekologię zza kluczową formę oporu wobec systemu gospodarczego, który przedkłada zyski ponad ludzi (…). Praktyki produkcyjne Agroekologii (takie jak uprawa międzyplonów, tradycyjne rybołówstwo, pasterstwo wędrowne, połączenie upraw z leśnictwem, hodowlą zwierząt i rybołówstwem, nawożenie, kompostowanie, stosowanie lokalnych nasion i paszy itd.) oparte są na zasadach ekologicznych, takich jak wspomaganie życia biologicznego w glebie, recykling składników odżywczych, dynamiczne zarządzanie bioróżnorodnością i oszczędność energii bez względu na skalę. Agroekologia drastycznie zmniejsza poziom nakładów zewnętrznych, łączących się z koniecznością zakupów od przedsiębiorstw przemysłowych. Nie używa się chemicznych środków ochrony roślin, sztucznych hormonów, GMO i innych nowych niebezpiecznych technologii”.
Podczas Forum miał miejsce także Targ Inicjatyw na którym uczestnicy i uczestniczki mogli podzielić się swoim doświadczeniem. Więcej materiałów i informacji wkrótce.

 


Organizatorzy Forum:

Nyeleni Polska i Instytut Globalnej Odpowiedzialności

 

 

 

 

 

Organizacje partnerskie:

 

Informacje archiwalne

Termin: 25–28.01.2018

liczba uczestników: max.120 osób

Miejsce: Marzyciele i Rzemieślnicy, Adres: Bracka 25, III piętro Domu Towarowego Bracia Jabłkowscy, 00–028 Warszawa, Polska

Rejestracja: otwarta

Darowizna na rzecz organizacji Forum: standardowa 25zł, solidarnościowa 35zł i więcej, obniżona 15zł.
Uczestnikom i uczestniczkom Forum zapewniamy: 3 ciepłe posiłki, 2 kolacje i przerwy kawowe. Płatność przelewem na konto.

Charakterystyka: spotkanie środowisk związanych ze zmianą systemu żywności na model suwerenności żywnościowej,  w tym producentów (rolników, sadowników, ogrodników, rybaków, pasterzy), dystrybutorów i konsumentów żywności, naukowców i jednostek badawczych, przedstawicieli i przedstawicielek społeczeństwa obywatelskiego oraz organizacji społecznych i pozarządowych.

Cele:

 • zdefiniowanie i rozpowszechnienie w Polsce pojęć suwerenności żywnościowej i agroekologii chłopskiej
 • określenie głównych tematów i wyzwań suwerenności żywnościowej w Polsce w oparciu o opinie przedstawicieli zaproszonych środowisk
 • ustalenie celów i metod wspólnego działania w 2018 roku; powołanie ogólnopolskiej sieci współpracy na rzecz zmian w systemie żywności i rolnictwa
 • określenie strategii ruchu suwerenności żywnościowej w zakresie oddziaływania na politykę publiczną; włączenie do debaty o żywności deklaracji Nyeleni Europe oraz Deklaracji Praw Chłopów i Chłopek
 • integracja przedstawicieli/ek środowisk związanych z suwerennością żywnościową w Polsce i budowa ruchu

lista środowisk reprezentowanych przez uczestników z orientacyjną liczbą reprezentantów:

 • organizacje i spółdzielnie producentów: rolników, pasterzy, rybaków, (20)
 • indywidualne, zaangażowane gospodarstwa rolne (15)
 • przedstawicielki kobiecych organizacji wiejskich (4)
 • grupy konsumenckie i formuły lokalnych rynków (RWS-y, kooperatywy, targi, modele internetowe łączące rolników z konsumentami) (15)
 • grupy miejskie, ogrody społecznościowe, ruch działkowców (6)
 • organizacje pozarządowe związane z suwerennością żywnościową (12)
 • przedstawiciele instytucji publicznych, jednostki certyfikujące, banki żywności (7)
 • przedstawiciele ruchów społecznych (ruchy obywatelskie, ruch ekowiosek, slow food itp.) (6)
 • naukowcy  badacze (8)
 • dziennikarze, media (10)
 • organizatorzy, zespół Nyeleni Polska (10)

Organizatorzy Forum:

Nyeleni Polska i Instytut Globalnej Odpowiedzialności

 

 

 

 

 

Organizacje partnerskie: