Perspektywa praw człowieka a walka z głodem na świecie” Webinarium Instytutu Globalnej Odpowiedzialności

Martwi Cię, że na świecie wciąż jest głód, w pol­s­kich sklepach ceny żywnoś­ci ros­ną, a jej jakość się obniża? Zas­tanaw­iasz się, jak to możli­we, że pomi­mo setek mil­iardów dolarów przez­naczany­ch na pomoc roz­wo­jową na świecie wciąż jest głód? Pod­czas webi­na­ri­um poz­nasz wyjaśnie­nie tych zjawisk i dowiesz się, co może­my zro­bić, aby świa­towy sys­tem żywnoś­ciowy bardziej służył ludziom. Pomoc­na będzie przy tym kon­cepc­ja per­spek­ty­wy praw człowieka w roz­wo­ju, która – choć ofic­jal­nie przyję­ta wśród państw Unii Europe­jskiej – do tej pory w Polsce była znana tylko nielicznym. Webi­na­ri­um skutecznie przy­bliży Ci tę kon­cepcję i poz­woli Ci zas­tosować ją w swoich dzi­ała­ni­ach.

W ramach webi­na­ri­um poruszymy następu­jące tem­aty:

  • Per­spek­ty­wa praw człowieka we współpra­cy roz­wo­jowej (ang. HRBA – Human Rights Based Approach to Devel­op­ment).
  • Omówimy doku­men­ty między­nar­o­dowe odnoszące się do HRBA.
  • Wyjaśn­imy na czym pole­ga per­spek­ty­wa praw człowieka w odniesie­niu do prawa do żywnoś­ci i walki z głodem w kra­jach glob­al­ne­go Połud­nia.
  • Omówimy związki pomiędzy per­spek­ty­wą praw człowieka, walką z głodem i wspar­ciem drob­ny­ch rol­ników a poli­tykami real­i­zowanymi przez Unię Europe­jską i Pol­skę, w tym poli­tykę roz­wo­jową, poli­tykę rol­ną oraz poli­tykę hand­lową.
  • Przed­staw­imy, jak wyglą­da orga­ni­za­c­ja dys­try­bucji żywnoś­ci, dostępu do ziemi i inny­ch środ­ków pro­dukcji, orga­ni­za­c­ja rynków rol­ny­ch, poli­tyka rol­na a poziomie między­nar­o­dowym i lokalnym oraz pra­wo do pra­cy zapew­ni­a­jącej odpowied­nie dochody.

O prowadzącym:

Marcin Woj­ta­lik – ekspert Insty­tu­tu Glob­al­nej Odpowiedzial­noś­ci, od 2002 r. zaj­mu­je się zawodowo tem­atyką edukacji glob­al­nej i wza­jem­ny­ch relacji między kra­jami bogatymi a bied­nymi; autor liczny­ch pub­likacji z tej tem­atyki, szkole­niowiec. Pełnił funkc­je we władzach szeregu orga­ni­za­cji pozarzą­dowych, m.in. w Amnesty Inter­na­tion­al, Grupie Zagrani­ca, Akcji Demokrac­ja. W lat­ach 2012–2015 członek Rady Pro­gramowej Współpra­cy Roz­wo­jowej przy Min­istrze Spraw Zagraniczny­ch. Obec­nie spec­jal­izu­je się w tem­atyce żywnoś­ci, lecz angażował się również w bada­nia i rzecznict­wo doty­czące m.in. mon­i­toringu pomo­cy roz­wo­jowej, między­nar­o­dowych umów hand­lowych (m.in. TTIP, CETA) i inny­ch tem­atów doty­czą­cy­ch spraw glob­al­ny­ch.

Jak się włączyć?

Link do rejes­tracji: REJESTRACJA na to webi­na­ri­um – zare­jestruj się ter­az!

Udostęp­nij swoim zna­jomym infor­ma­cję o tym webi­na­ri­um – wydarze­nie na FB

Więcej o webinariach:

Insty­tut Glob­al­nej Odpowiedzial­noś­ci planu­je zor­ga­ni­zowanie 6 webi­na­riów doty­czą­cy­ch tem­atyki suw­eren­noś­ci żywnoś­ciowej. Tem­at ten doty­czy tak samo ludzi w Polsce i w ubogich kra­jach glob­al­ne­go Połud­nia i łączy pos­tu­laty pro­du­cen­tów żywnoś­ci i kon­sumen­tów, którzy prag­ną żywnoś­ci zdrowej i dostęp­nej dla każde­go. Suw­eren­ność żywnoś­ciowa jest jed­nym z pod­sta­wowych rozwiązań na rzecz bardziej zrównoważone­go i spraw­iedli­we­go sys­te­mu żywnoś­ciowe­go – zarówno w skali kra­jowej, jak i świa­towej. Seria webi­na­riów przy­bliży uczest­nikom i uczest­niczkom tem­atykę suw­eren­noś­ci żywnoś­ciowej z różny­ch per­spek­tyw i sprawi, że będą oni mogli przekazy­wać tę wiedzę dalej i wyko­rzysty­wać ją w swo­jej dzi­ałal­noś­ci społecznej.

Tematy webinariów w 2017 r.:

1. Per­spek­ty­wa praw człowieka we współpra­cy roz­wo­jowej a pra­wo do żywnoś­ci i walka z głodem.
2. Suw­eren­ność żywnoś­ciowa jako sposób na real­iza­cję Celów Zrównoważone­go Roz­wo­ju.
3. W kierunku współpra­cy – anal­iza możli­woś­ci współpra­cy pomiędzy pol­skimi inic­jaty­wami i środowiskami na rzecz suw­eren­noś­ci i zrównoważone­go rol­nict­wa a pol­skimi orga­ni­za­c­jami zaj­mu­ją­cymi się tem­atyką glob­al­ną i środowiskami aka­demickimi.
4. Żywność – logika zysku, logika społeczeństw.
5. Alter­naty­wne sys­te­my żywnoś­ciowe.
6. Odd­ol­ne inic­jaty­wy rol­niczek i rol­ników w kra­jach Połud­nia i Półno­cy na rzecz wspól­ny­ch celów, zbieżny­ch z potrze­bami kon­sumen­tów i społeczeństw.

Osoby, które wezmą udzi­ał w co najm­niej 3 webi­na­ri­ach z całe­go cyk­lu, otrzy­ma­ją od IGO wirtu­al­ne cer­ty­fikaty i cen­ne pub­likac­je tem­aty­czne.

 

Webi­naLogo Polska Pomocria orga­ni­zowane są w ramach pro­jek­tu „Drob­ni rol­ni­cy pokonu­ją głód na świecie”.  Pro­jekt jest współ­fi­nan­sowany w ramach pro­gra­mu pol­skiej współpra­cy roz­wo­jowej Min­is­terst­wa Spraw Zagraniczny­ch RP.

 

Pro­jekt wspóFlaga UEłfi­nan­sowany ze środ­ków Unii Europe­jskiej. Za treś­ci wyrażone w tym mate­ri­ale odpowiada wyłącznie Insty­tut Glob­al­nej Odpowiedzial­noś­ci. Opinie te w żad­nym wypad­ku nie wyraża­ją ofic­jal­ne­go stanowiska Unii Europe­jskiej.

 

Kon­takt: [ webi­na­ria @ igo . org . pl ], http://www.igo.org.pl/tag/webinaria

Dodaj komentarz