Owocni Spółdzielnia Socjalna

Jesteśmy przed­siębiorstwem społecznym, które sku­pia się na real­i­zowa­niu dobrych rzeczy i inic­jatyw w sferze komer­cyjnej i społecznej. Wyt­warza­my soki i napo­je na indy­wid­u­al­ne zamówie­nie klien­ta oraz orga­nizu­je­my pijal­nie soków pod­czas wydarzeń i imprez.
Angażu­je­my się w dzi­ała­nia na rzecz spółdziel­czoś­ci, ety­czne­go biz­ne­su, sprze­ci­wiamy się „glob­al­iza­cji”, „uprze­mysłowie­niu”,  pro­mu­jąc alter­naty­wną for­mę prowadzenia dzi­ałal­noś­ci: gas­tro­nom­iczno-even­towej. Wierzymy, że demokraty­cz­na kon­tro­la nad „dobrem wspól­nym” jest możli­wa oczy­wiś­cie przy współpra­cy „ludzi dobrej woli” .
Od samego początku zależy nam na tworze­niu wartoś­ciowych pro­duk­tów, korzys­ta­jąc z dobrej jakoś­ci skład­niki oraz pewny­ch źródeł ich uprawy. Zdrowy, pełnowartoś­ciowy pro­duk­tów jest dla nas najważniejszy.
Dys­try­buc­ja zamaw­iany­ch soków, odby­wa się bezpośred­nio przez nas, rezygnu­jąc z pośred­ników. Współor­ga­nizu­je­my także targ ze zdrową, lokalną żywnoś­cią w Łodzi.

Chce­my być częś­cią społecznoś­ci, która ma wspól­ne cele i chęć pode­j­mowa­nia dzi­ałań na rzecz „dobra wspól­ne­go”. Chce­my utrzymy­wać kon­takt z orga­ni­za­c­jami, które mają podob­ne spo­jrze­nie na świat. Zależy nam aby  propagować pos­tu­laty ruchu Suw­eren­noś­ci Żywieniowej Nye­leni Pol­ska – współ/organizując spotka­nia tem­aty­czne o mod­elach upraw, rol­nictwie wspier­anym przez społeczność,  inny­ch sposobach dys­try­bucji żywnoś­ci, kul­turze odży­wia­nia etc.

Strona: Owoc­ni, Pro­fil Fb

Dodaj komentarz