Polska delegacja na VII Międzynarodowej Konferencji La Via Campesina w Kraju Basków, Hiszpania

Żywimy ludzi i budu­je­my ruch by zmienić świat” — to hasło prze­wod­nie pon­ad 600 del­e­gatów z orga­ni­za­cji rol­niczy­ch na całym świecie, którzy spotka­ją się między 16–24 lip­ca w Kra­ju Basków na VII między­nar­o­dową kon­fer­encję ruchu La Via Campesina.

Już za parę dni polscy rol­ni­cy po raz pier­wszy  będą reprezen­towani na świa­towej kon­fer­encji ruchu społeczne­go drob­ny­ch rol­ników i pro­du­cen­tów żywnoś­ci, La Via Campesina. Między 19–23 lip­ca 2017 w Kra­ju Basków, w Hisz­panii odbędzie się zjazd pon­ad 600 reprezen­tan­tów odd­ol­ny­ch orga­ni­za­cji i związków rol­niczy­ch z całe­go świata. Dla pol­s­kich rol­ników współpra­ca z LVC miałaby strate­giczne znacze­nie  w zakre­sie reprezen­tacji ich interesów na szczeblu europe­jskim i glob­al­nym. Pol­ska wraz z Rumu­nią i Włochami posi­ada połowę całe­go potenc­jału rol­niczego Europy, powin­na być zatem kluc­zowym part­nerem w wypra­cowywa­niu pon­ad­lokalnej poli­tyki rol­nej opartej na nieduży­ch gospo­darst­wach rol­ny­ch, agroekologii oraz na kon­cepc­jach suw­eren­noś­ci żywnoś­ciowej i ener­gety­cznej. Na obec­ną chwilę, mimo, że nasz kraj nie posi­ada reprezen­tacji w ofic­jal­ny­ch struk­tu­rach LVC, Sto­warzysze­nie Rol­ników Eko­log­iczny­ch EKOLAND zgłosiło chęć swo­jej akcesji do ruchu . Na kon­fer­encję zostały zapros­zone rol­niczki i akty­wistki Edy­ta Jaroszewska-Nowak (EKOLAND Zachod­nio-Pomorski, NSZZiR Sol­i­darność) oraz Joan­na Bojczewska (Nye­leni Pol­ska, Eko­log­iczny Uni­w­er­sytet Ludowy). Del­e­gatki uczest­niczyć będą również w świa­towym Forum Kobi­et Rol­niczek w przed­dzień inau­gu­racji kon­fer­encji. Udzi­ał w tym glob­al­nym wydarze­niu jest efek­tem starań pode­j­mowany­ch z oby­d­wóch stron — przez Europe­jską Koor­dy­nację LVC oraz pol­s­kich rol­ników eko­log­iczny­ch w kierunku naw­iąza­nia współpra­cy na szczeblu między­nar­o­dowym, w celu prze­ci­wdzi­ała­nia monop­o­liza­cji pro­dukcji rol­nej przez rol­nict­wo prze­mysłowe oraz moc­niejsze­go ksz­tał­towa­nia poli­tyki rol­nej i sys­te­mu żywnoś­ci dos­tosowany­ch do potrzeb miejs­cowej lud­noś­ci a nie logiki zysku która domin­u­je glob­al­ną gospo­darkę, dzi­ałal­ność kor­po­racji i interesy rynkowe.

Dlaczego ważne jest uczest­nict­wo Pol­ski w struk­tu­rach i proce­sach poli­ty­czny­ch LVC?

La Via Campesina ( pol. Dro­ga Chłop­ska) to najwięk­szy, między­nar­o­dowy ruch, który jed­noczy pon­ad dwieś­cie mil­ionów drob­ny­ch i śred­nich rol­ników i rolniczek,robotników rol­ny­ch, przed­staw­icieli lud­noś­ci rdzen­ny­ch i imi­grantów  na całym świecie. Ruch pow­stał w 1993 roku z inic­jaty­wy rol­ników i lokany­ch orga­ni­za­cji rol­niczy­ch z Ameryki Połud­niowej. Obec­nie La Via Campesina zrzesza około 164 orga­ni­za­cji w 73 kra­jach Afryki, Azji, Europy i obu Ameryk. Uważana jest za jeden z najważniejszy­ch i najbardziej wpły­wowych świa­towych ruchów społeczny­ch biorą­cy­ch udzi­ał w debat­ach na tem­at żywnoś­ci i rol­nict­wa. Jej stanowisko jest brane pod uwagę pod­czas spotkań i negoc­jacji Orga­ni­za­cji Nar­o­dów Zjed­noc­zony­ch do spraw Wyży­wienia i Rol­nict­wa (FAO), Między­nar­o­dowe­go Fun­duszu Roz­wo­ju Rol­nict­wa (IFAD), Świa­towej Orga­ni­za­cji Hand­lu (WTO), Świa­towe­go Forum Społeczne­go czy Rady Praw Człowieka ONZ.

La Via Campesina staw­ia sobie za cel obronę rol­nict­wa oparte­go na nieduży­ch gospo­darst­wach rol­ny­ch, prowad­zony­ch  w sposób zrównoważony, z poszanowaniem człowieka i przy­rody. Prze­ci­w­staw­ia się monop­o­li­zowa­niu pro­dukcji rol­nej przez wielkoob­szarowe rol­nict­wo prze­mysłowe, które w oce­nie ruchu nie jest w stanie odpowiedzieć na współczes­ne wyzwa­nia bez­pieczeńst­wa żywnoś­ciowe­go, utraty bioróżnorod­noś­ci, zagrożeń dla zdrowia czy zmi­an kli­maty­czny­ch.

Przyłącze­nie się do ruchu La Via Campesina umożli­wia:

  • korzys­tanie z doświad­czeń, wiedzy i wspar­cia inny­ch drob­ny­ch rol­ników i orga­ni­za­cji rol­niczy­ch z całe­go świata;
  • uwzględ­nie­nie per­spek­ty­wy lokalny­ch rol­ników z dane­go regionu, w tym przy­pad­ku rol­ników z Pol­ski, w wypra­cow­a­niu pos­tu­latów sil­ne­go i opin­iotwór­czego ruchu i przed­staw­ie­nie  ich na szczeblu europe­jskim i glob­al­nym;
  • zrozu­mie­nie, że prze­ci­wnoś­ci z jakimi  boryka­ją się lokalni rol­ni­cy i orga­ni­za­c­je reprezen­tu­jace rol­ników, mają miejsce na całym świecie i wynika­ją z domin­u­jące­go sys­te­mu i mech­a­nizmów, którym może zaradz­ić sol­i­darny sprze­ciw w różny­ch częś­ci­ach świata.

Między­nar­o­dowa Kon­fer­enc­ja La Via Campesina (LVC) odby­wa się co cztery lata i są najważniejszym forum decyzyjnym ruchu. Biorą w niej udzi­ał reprezen­tacji odd­ol­ny­ch orga­ni­za­cji członkows­kich z całe­go świata, którzy obier­a­ją wspól­ną strate­gię oraz przeprowadza­ją wewnętrzne debaty defini­u­ją­cy kierunek roz­wo­ju glob­al­ne­go ruchu.

Przez siedem dni w Derio, w Kra­ju Basków, reprezen­tan­ci podzielą się lokalnymi doświad­czeni­ami oraz omówią pro­cesy poli­ty­czne na między­nar­o­dowym poziomie, np. Deklarację praw chłopów i chłopek i inny­ch pra­cown­ików rol­ny­ch — między­nar­o­dowy doku­ment prawny, który negocjowany jest obec­nie przy Radzie Praw Człowieka przy ONZ. Poszczegól­ne regiony LVC zaprezen­tu­ją również swo­je obec­ne kluc­zowe dzi­ała­nia, np. Europa — walka o nową Wspól­ną Poli­tykę Rol­ną i refor­mę prze­ciw kon­cen­tracji ziemi; w Afryce — walka o suw­eren­ność nasi­en­ną; w Ameryce Łacińskiej walka o powszech­ną refor­mę rol­ną i prze­ciw intere­som kor­po­racji; w Azji — kam­panie prze­ciw umowom hand­lowym (FTAs), GMO i prze­ciw efek­tom kryzy­su spowodowane­go zmi­anami kli­maty­cznymi.
Con­fer­ence La Via Campesina — 8 june — Youth assem­bly

Szczegól­na uwa­ga będzie dedykowana takim tem­atom jak: wpływ Umów o Wol­nym Hand­lu (FTAs) na Suw­eren­ność Żywnoś­ciową, kor­po­ra­cyj­na gra­bież i paten­towanie nasion, krymi­nal­iza­c­ja ruchu oraz zdarza­jące się zabójst­wa jego lid­erów, rozwiąza­nia rol­ników dla zmi­an kli­maty­czny­ch oraz agroekolo­gia jako sposób egzek­wowa­nia Suw­eren­noś­ci Żywnoś­ciowej na naszy­ch tery­to­ri­ach. Odbędą się również otwarte wydarzenia pub­liczne zaplanowane na 19e­go lip­ca w Derio (otwar­cie kon­fer­encji) i na 23 lip­ca pod­czas marszu z Derio do Bil­bao.

Pod­czas gdy, z jed­nej strony, tem­at łańcuchów żywnoś­ciowych ist­nieje już w świado­moś­ci społecznej, a z drugiej, pod­porząd­kowanie lokalny­ch społecznoś­ci, zwłaszcza tych rol­niczy­ch, przez glob­al­ne interesy wzbiera na inten­sy­wnoś­ci, kon­fer­enc­ja będzie miała kluc­zowe znacze­nie w wypra­cow­a­niu i wdraża­niu wspól­nej strate­gii Suw­eren­noś­ci Żywnoś­ciowej. Spotkanie wzmoc­ni również będącą już w toku pracę członków La Via Campesina nad wdroże­niem Deklaracji Praw Rol­ników.

Na czym opiera struk­tu­ra orga­ni­za­cyj­na LVC?

La Via Campesina jest ruchem nieza­leżnym od jakichkol­wiek poli­ty­czny­ch czy eko­nom­iczny­ch pow­iązań.
La Via Campesina jest ruchem oby­wa­tel­skim, który swo­ją wiary­god­ność, legal­ność i żywot­ność  zawdz­ięcza wszys­tkim współt­worzą­cym go orga­ni­za­cjom rol­niczym o zasięgu lokalnym i nar­o­dowym. Ruch charak­teryzu­je się niezwykłą różnorod­noś­cią kul­tur­ową i językową. Struk­tu­ra La Via Campesina ma charak­ter zde­cen­tral­i­zowany. Opar­ta jest na 9 regionach, których współpracę koor­dynu­je Między­nar­o­dowy Komitet Koor­dy­na­cyjny i rota­cyjnie zmieni­a­ją­cym się miejs­cu dzi­ała­nia między­nar­o­dowe­go sekre­tariatu.

Każdy z dziewię­ciu regionów ma w Komite­cie dwo­je reprezen­tan­tów: jed­ne­go mężczyznę i jed­ną kobi­etę – wybier­any­ch przez orga­ni­za­c­je członkowskie z dane­go regionu. Między­nar­o­dowy sekre­tari­at ruchu zmienia swą siedz­ibę co cztery lata, zgod­nie z decyzją pode­j­mowaną wspól­nie pod­czas między­nar­o­dowych kon­fer­encji. Od 2013 roku między­nar­o­dowy sekre­tari­at zna­j­du­je się w Zim­bab­we.
Wszys­tkie decyz­je pode­j­mowane są poprzez kon­sen­sus, a najważniejsze – doty­czące poli­tyki i strate­gii dzi­ała­nia – pode­j­mowane są wspól­nie pod­czas między­nar­o­dowych kon­fer­encji.
Ten sposób orga­ni­za­cji gwaran­tu­je, że żaden region nie zdomin­u­je dzi­ałal­noś­ci  La Via Campesina.
Ruch finan­sowany jest z wpłat członków, pry­wat­ny­ch darow­izn, wspar­cia finan­sowe­go niek­tórych orga­ni­za­cji pozarzą­dowych oraz ze środ­ków pochodzą­cy­ch od władz lokalny­ch i państ­wowych.

Del­e­gatki z Pol­ski

Mgr Inżynier Edy­ta Jaroszewska-Nowak — obser­wa­tor kon­fer­encji

absol­wen­tka Akademii Rol­niczej w Szczecinie. Dorad­ca rol­nośrodowiskowy, członek Rady Powia­towej Zachod­niopo­morskiej Izby Rol­niczej i wiceprze­wod­niczą­ca wojew­ódz­kich struk­tur Sol­i­darnoś­ci RI. Wyróżniona odz­naką ” Zasłużony dla rol­nict­wa”. Współza­łoży­cielka Odd­zi­ału Zachod­niopo­morskiego Ekoland. Obec­nie pełni funkcję prze­wod­niczącej Zarzą­du Odd­zi­ału. Od 22 lat prowadzi 12,5-hektaroweekologiczne  gospo­darst­wo w małej wiosce Kluczkowo w woj. zachod­niopo­morskim. Akty­wnie włącza się w dzi­ała­nia na rzecz pro­mocji rol­nict­wa eko­log­iczne­go i Pol­ski Wol­nej od GMO.

Joan­na Bojczewska — tłu­macz, reprezen­tan­tka Nye­leni Pol­ska

Po stu­di­ach z antropologii społecznej w Lon­dynie, zdobyła doświad­cze­nie łączące uprawę żywnoś­ci i zakładanie ogrodów społecznoś­ciowych w mieś­cie. Jest stu­den­tką Eko­log­iczne­go Uni­w­er­syte­tu Ludowe­go. Od 2014 roku prowadzi mikro uprawę “Ekopo­letko Stryszów” pod Krakowem dostar­cza­jąc sezonowe warzy­wa przez lokalne formy sprzedaży (koop­er­aty­wa, targ, paczka od rol­nika) oraz pier­wszy w Małopolsce RWS Ekopo­letko Stryszów. Jest współza­łoży­cielką plat­formy Suw­eren­noś­ci Żywnoś­ciowej Nye­leni Pol­ska.

DO DRUKU:
Ulotka La Via Campesina (BROSZURA)

Przeczy­taj więcej:
Dobre Żni­wa
Spotkanie ECVC i EKOLANDU

La Via Campesina (Dro­ga Chłop­ska) http://igo.org.pl/la-via-campesina-lvc-pol–droga-chlopska/
Nye­leni Pol­ska — Współpra­ca dla Suw­eren­noś­ci Żywnośćiowej http://zielonewiadomosci.pl/tematy/ekologia/nyeleni-polska–wspol­pra­ca-dla-suw­erennosci–zywnosciowej/

Deklarac­ja Między­nar­o­dowe­go Forum na rzecz Agroekologii http://zielonewiadomosci.pl/tematy/feminizm/deklaracja–miedzy­nar­o­dowe­go-forum-na–rzecz-agroekologii-nye­leni–2015/
Między­nar­o­dowy Dzień Walk Chłop­s­kich La Via Campesina http://zielonewiadomosci.pl/tematy/ekologia/miedzynarodowy-dzien–walk-chlop­s­kich-2016–swietowanie-opor-i-zaloba/
Nie wszys­tko zielone, co się zie­leni – agroekolo­gia azielona gospo­darka i bioekono­mia (opra­cow­anie).

Dodaj komentarz