Inicjatywa na rzecz Suwerenności Żywnościowej w Polsce

Pod­czas Europe­jskiego Forum Nye­leni w Rumu­ni (Cluj-Napoca, 25–31 października 2016 r) pol­ska del­e­gac­ja zaw­iąza­ła Inic­jaty­wę na rzecz Suw­eren­noś­ci Żywnoś­ciowej, która pod­jęła się budowa­nia sze­rok­iej koal­icji na pol­skim grun­cie. Pol­ska del­e­gac­ja reprezen­towana przez kilka­naś­cie osób (rol­ników, przed­staw­icieli i przed­staw­icielek koop­er­atyw, pra­cown­ików orga­ni­za­cji pozarzą­dowych) założyła “Inic­jaty­wę na rzecz Suw­eren­noś­ci Żywnoś­ciowej”.  Decyz­ja ta jest wynikiem wewnętrzny­ch dyskusji, a także rozmów z przed­staw­icielami del­e­gacji z inny­ch kra­jów, pod­czas których zdal­iśmy sobie sprawę z tego, że w Polsce braku­je struk­tur, które mogły­by reprezen­tować głos środowisk dzi­ała­ją­cy­ch w obszarze sze­roko rozu­mi­anej Suw­eren­noś­ci Żywnoś­ciowej (orga­ni­za­cji rol­niczy­ch, koop­er­atyw, grup kon­sumen­tów, orga­ni­za­cji pro-eko­log­iczny­ch czy pro­mu­ją­cy­ch region­al­ne dziedz­ict­wo kuli­narne). Struk­tu­ry które w niek­tórych kra­jach Europy Zachod­niej budowane są od 50 lat, my dzisi­aj zaczy­namy tworzyć u siebie. Jest w Polsce wiele wspani­ały­ch inic­jatyw, ale braku­je im wspól­ne­go gło­su, siły prze­bi­cia, reprezen­tacji. Chce­my to zmienić tworząc forum wymi­any infor­ma­cji, propagowa­nia alter­natyw, budowa­nia kam­panii i współpra­cy z orga­ni­za­c­jami między­nar­o­dowymi.
Póki jesteśmy niefor­mal­ną grupą o nazwie Inic­jaty­wa na rzesz Suw­eren­noś­ci Żywnoś­ciowej. Będziemy stop­niowo infor­mować Was o naszy­ch dzi­ała­ni­ach i zapraszać do współpra­cy i konkre­tyza­cji planów.
Już wiesz, że chcesz dołączyć? Pomóc w tłu­macze­niu tek­stów, tworze­niu strony, grafiki? Podzielić się infor­ma­c­jami o ciekawych wydarzeni­ach? Napisz do nas

Założyciele/ki Inic­jaty­wy

 • Joan­na Bojczewska, Gospo­darst­wo EKOPOLETKO Stryszów, stu­den­tka Eko­log­iczne­go Uni­w­er­syte­tu Ludowe­go
 • Agnieszka Makowska, Gospo­darst­wo EKOPOLETKO Stryszów, stu­den­tka Eko­log­iczne­go Uni­w­er­syte­tu Ludowe­go
 • Nina Józe­fi­na Bąk, Koop­er­aty­wa Spoży­w­cza “Dobrze”
 • Woj­ciech Mejor, Koop­er­aty­wa Spoży­w­cza “Dobrze”
 • Monika Sad­kowska, Koop­er­aty­wa Spoży­w­cza “Dobrze”
 • Marcin Woj­ta­lik, Insty­tut Glob­al­nej Odpowiedzial­noś­ci IGO
 • Katarzy­na Wrona, Wawel­ska Koop­er­aty­wa Spoży­w­cza
 • Jędrzej Cyganik, Wawel­ska Koop­er­aty­wa Spoży­w­cza
 • Mag­dale­na Jarocka, Rol­nict­wo Wspier­ane przez Społeczność
 • Anna Sarzal­ska, Eko­log­iczny Uni­w­er­sytet Ludowy
 • Franek Łazarewicz, gospo­darst­wo Bro­ken Cel­lar Col­lec­tive spod Biecza
 • Jack Crook, gospo­darst­wo Bro­ken Cel­lar Col­lec­tive spod Biecza
 • Jacek Ben­der, gospo­darst­wo Bro­daTaty
 • Gre­ta i Paweł Kobielus, Ekoosada Opol­ni­ca
 • Mał­gorzata Dąbrowska, bio­dy­nam­iczne gospo­darst­wo, Woj. Mazowieck­ie
 • Ben Lazar, Ogród społecznoś­ciowy KOS na Krzemionkach, Szkoła Permakultura.Edu.PL

GDZIE JESTEŚMY