Nyeleni Polska na XIV Dobrych Żniwach w Bończy

W dni­ach 3–4 Mar­ca w Bończy pod Sochaczewem już po raz czter­nasty odbyło się spotkanie eko­log­iczny­ch rol­ników i pro­du­cen­tów żywnoś­ci — Dobre Żni­wa. Żni­wa wczes­nowiosen­ne, gdzie zbiera się plony zimowych prze­myśleń i łączy nagro­mad­zoną w ludzi­ach energię, by rozpocząć nowy sezon wege­ta­cyjny ze świado­moś­cią wspól­ne­go celu i moc­ną motywacją do pra­cy. Od lat Ewa i Peter Straten­werth, założy­ciele Eko­log­iczne­go Uni­w­er­syte­tu Ludowe­go oraz Sto­warzyszenia Ziarno, stwarza­ją wokół swo­je­go gospo­darst­wa w Grzy­bowie przestrzeń wymi­any i współdzie­le­nia, sku­pi­a­jącą doświad­c­zony­ch rol­ników, eduka­torów i stu­den­tów eko­log­icznej uprawy i gospo­darowa­nia, przestrzeń otwartą na wszys­t­kich, którym los Ziemi nie jest obo­jęt­ny i którzy chcą włas­ną pracą wpły­wać na jego poprawę.

Wśród pon­ad 160 uczest­ników tegoroczny­ch Dobrych Żniw znaleźli się również reprezen­tan­ci Nye­leni Pol­ska.  Zasilil­iśmy tym razem również szeregi orga­ni­za­torów. Agnieszka Makowska i Joan­na Bojczewska (Ekopo­letko), stu­den­tki na Eko­log­icznym Uni­w­er­syte­cie Ludowym, oraz Anna Sarzal­ska, wykład­ow­czyni, uczest­niczyły w tworze­niu sem­i­nar­i­um od pod­staw, zor­ga­ni­zowały przy­jazd i pobyt goś­ci z Rumu­nii, Aus­trii i Anglii,  przy­go­towały wymi­anę nasion i koor­dynowały pracę całej grupy.

Nina Józe­fi­na Bąk z Koop­er­aty­wy Dobrze oraz Jędrzej Cyganik z Wawel­skiej Koop­er­aty­wy Spoży­w­czej zaprezen­towali założe­nia suw­eren­noś­ci żywnoś­ciowej oraz zarys dzi­ała­nia Nye­leni Pol­ska pod­czas sobot­niej sesji wykład­owej. Po jej zakończe­niu Mag­da Bodzan z Insty­tu­tu Glob­al­nej Odpowiedzial­noś­ci poprowadz­iła grupę roboczą na tem­at współpra­cy w rol­nictwie eko­log­icznym w kon­tekś­cie suw­eren­noś­ci żywnoś­ciowej. W dyskus­jach brali również udzi­ał inni członkowie Nye­leni: Jacek Ben­der z gospo­darst­wa Bro­dataty, Paweł Kobielus z Ekoosady Opol­ni­ca oraz Jack Crook z Bro­ken Cel­lar Col­lec­tive, Kasia Wrona z Wawel­skiej Koop­er­aty­wy Spoży­w­czej, a także Monika Sad­kowska i Wojtek Mejor z Koop­er­aty­wy Dobrze.

Pra­ca w gru­pach okaza­ła się zde­cy­dowanie naj­cen­niejszym momentem spotka­nia — pół­torej godziny żywej wymi­any doświad­czeń i prze­myśleń pomiędzy rol­nikami eko­log­icznymi a dzi­ałacza­mi miejskimi i przed­staw­icielami orga­ni­za­cji pozarzą­dowych. Niedosyt po tej roz­mowie utwierdz­ił nas w przeko­na­niu o potrze­bie orga­ni­za­cji pol­skiego forum na rzecz suw­eren­noś­ci żywnoś­ciowej — to pro­jekt, który zaczy­namy omaw­iać w gronie obec­ny­ch członków Nye­leni.

Było to dla nas bard­zo ważne spotkanie. Z jed­nej strony mieliśmy okazję skon­fron­tować idee i założe­nia ruchu z doświad­cze­niem rol­ników od lat upraw­ia­ją­cy­ch ziemię w Polsce — znaleźliśmy tu zrozu­mie­nie i popar­cie dla naszej pra­cy. Rozsz­erzyliśmy sieć kon­tak­tów i postaw­iliśmy kole­jny krok w kierunku budowa­nia masowe­go, ogólnopol­skiego ruchu zrzesza­jące­go pro­du­cen­tów, dys­try­b­u­torów i kon­sumen­tów eko­log­icznej żywnoś­ci. Jed­nocześnie mogliśmy spotkać się na żywo w gronie członków założy­cieli ruchu, skon­soli­d­ować siły i nabrać nowej energii do dal­szy­ch dzi­ałań.

Dodaj komentarz