Magazyn Wytwórcy

Mag­a­zyn Wytwór­cy od początku wspiera ruch koop­er­atyw spoży­w­czy­ch RWS i sze­roko pojętej suw­eren­noś­ci żywnoś­ciowej. W pier­wszym numerze (2014r.) pub­likował u nas m.in. Piotr Trza­skowski i Clau­dia Ciobanu z artykułem “Sojusz mias­ta z wsią. Rol­nict­wo Wspier­ane Społęcznie (RWS)”.  Na bieżą­co pub­liku­je­my artykuły na tem­at per­makul­tu­ry, ogrod­nict­wa czy też inic­jatyw społeczny­ch jak niemarnuję.pl, food­shar­ing, etc. Jesteśmy otwar­ci na dal­sze szerze­nie wiedzy w tym zakre­sie Suw­eren­noś­ci Żywnoś­ciowej.

Strona: Mag­a­zyn Wytwór­cy,  Pro­fil Fb

Dodaj komentarz