Kooperatywa Spożywcza “Dobrze”

Koop­er­aty­wa “Dobrze” to społeczność 250 członków/iń. Naszym sztan­darowym dzi­ałaniem jest prowadze­nie spółdziel­czego sklepu ze zdrową żywnoś­cią, który jest prak­ty­czną alter­naty­wą wobec sieciówek, super­mar­ketów i drogich sklepów eko­log­iczny­ch. Od sierp­nia 2014 roku prowadz­imy w Warsza­w­ie sklep przy ul. Wilczej 29a, a od lip­ca 2016 roku także sklep przy Ander­sa 27. Sklep jest otwarty dla wszys­t­kich, także osób nie zrzes­zony­ch w Koop­er­aty­wie.
Dzi­ałamy, po to by:
-zwięk­szać dostęp mieszkańców Warsza­wy do zdrowej, świeżej i sezonowej żywnoś­ci
-wspier­ać rozwój lokalny­ch, eko­log­iczny­ch gospo­darstw rol­ny­ch
-pro­mować ekonomię współpra­cy i dobra wspól­ne­go
— pro­mować akty­wizm opar­ty na zasadach demokracji bezpośred­niej.
Współpracu­je­my z kilku­nas­toma eko­log­icznymi gospo­darst­wami rol­nymi, zatrud­ni­amy 8 osób.

Strona: Koop­er­aty­wa “Dobrze”,  pro­fil Fb

Dodaj komentarz