Kim jesteśmy

Ruch Suw­eren­noś­ci Żywnoś­ciowej Nye­leni Pol­ska to międzyśrodowiskowa współpra­ca zainicjowana przez pol­ską del­e­gację obec­ną na drugim Europe­jskim Forum na rzecz Suw­eren­noś­ci Żywnoś­ciowej (Cluj-Napoca, 25–31 października 2016 r). Forum zjed­noczyło przed­staw­icieli 40 kra­jów w wal­ce o spraw­iedli­wą i zrównoważoną przyszłość rol­nict­wa oraz prze­ci­wko rol­nictwu prze­mysłowe­mu. Pol­ska gru­pa rozpoczęła budowę sieci pod­miotów zaan­gażowany­ch w pro­mowanie zrównoważone­go, lokalne­go rol­nict­wa.

Przys­tępu­je­my do tworzenia sieci ponieważ w Polsce braku­je struk­tur, które mogły­by reprezen­tować głos środowisk dzi­ała­ją­cy­ch w obszarze sze­roko rozu­mi­anej Suw­eren­noś­ci Żywnoś­ciowej (orga­ni­za­cji rol­niczy­ch, koop­er­atyw, grup kon­sumen­tów, orga­ni­za­cji pro-eko­log­iczny­ch czy pro­mu­ją­cy­ch region­al­ne dziedz­ict­wo kuli­narne). Struk­tu­ry, które w niek­tórych kra­jach Europy Zachod­niej budowane są od 50 lat, my dzisi­aj zaczy­namy tworzyć u siebie. Jest w Polsce wiele wspani­ały­ch inic­jatyw, ale braku­je im wspól­ne­go gło­su, siły prze­bi­cia, reprezen­tacji. Chce­my to zmienić tworząc forum wymi­any infor­ma­cji, propagowa­nia alter­natyw, budowa­nia kam­panii i współpra­cy z orga­ni­za­c­jami między­nar­o­dowymi.

Jesteśmy ludźmi, którzy podziela­ją wartoś­ci oparte na prawach człowieka. Chce­my swo­bod­ne­go przepły­wu osób, a nie wol­ne­go obro­tu kap­i­tałem i towarami, który przy­czy­nia się do niszczenia źródeł utrzy­ma­nia ludzi i w kon­sek­wencji zmusza wielu z nich do migracji. Naszym celem jest współpra­ca i sol­i­darność, a nie konkurenc­ja. Jesteśmy zde­cy­dowani odzyskać naszą demokrację: każdy osoba powin­na mieć możli­wość zaan­gażowa­nia się we wszys­tkie kwest­ie intere­su pub­liczne­go i tworze­nie poli­tyki pub­licznej, decy­du­jąc wspól­nie, w jaki sposób zor­ga­nizu­je­my nasze sys­te­my żywnoś­ciowe. Wyma­ga to stworzenia demokraty­czny­ch sys­temów i pro­cesów, wol­ny­ch od prze­mo­cy czy kor­po­ra­cyjny­ch wpły­wów, a opar­ty­ch na równy­ch prawach i równość płci. Wielu z nas to młodzi ludzie, którzy reprezen­tu­ją przyszłość naszy­ch społeczeństw i naszy­ch zma­gań. Zapew­ni­amy, że nasza ener­gia i kreaty­wność uczynią nasz ruch sil­niejszym. Deklarac­ja Nye­leni 2011.

Jesteśmy niefor­mal­ną meta-orga­ni­za­cją, grupą dzi­ała­nia na rzecz suw­eren­noś­ci żywnoś­ciowej, tworzymy ruch społeczny o sze­rokim zasięgu i gęstej sieci kon­tak­tów.

wypełnij for­mu­la­rz członkowski. Jeśli chcesz po pros­tu być na bieżą­co z naszymi dzi­ała­ni­ami — zapisz się do nasze­go newslet­tera. Razem budu­jmy ruch na rzecz Suw­eren­noś­ci Żywnoś­ciowej w Polsce.

Założy­cielki i założy­ciele Inic­jaty­wy

 • Joan­na Bojczewska, Gospo­darst­wo EKOPOLETKO Stryszów, stu­den­tka Eko­log­iczne­go Uni­w­er­syte­tu Ludowe­go
 • Agnieszka Makowska, Gospo­darst­wo EKOPOLETKO Stryszów, stu­den­tka Eko­log­iczne­go Uni­w­er­syte­tu Ludowe­go
 • Nina Józe­fi­na Bąk, Koop­er­aty­wa Spoży­w­cza “Dobrze”
 • Woj­ciech Mejor, Koop­er­aty­wa Spoży­w­cza “Dobrze”
 • Monika Sad­kowska, Koop­er­aty­wa Spoży­w­cza “Dobrze”
 • Marcin Woj­ta­lik, Insty­tut Glob­al­nej Odpowiedzial­noś­ci IGO
 • Katarzy­na Wrona, Wawel­ska Koop­er­aty­wa Spoży­w­cza
 • Jędrzej Cyganik, Wawel­ska Koop­er­aty­wa Spoży­w­cza
 • Mag­dale­na Jarocka, członk­ini RWS Dobrzyń nad Wisłą
 • Anna Sarzal­ska, Eko­log­iczny Uni­w­er­sytet Ludowy
 • Franek Łazarewicz, gospo­darst­wo Bro­ken Cel­lar Col­lec­tive, woj. małopol­skie
 • Jack Crook, gospo­darst­wo Bro­ken Cel­lar Col­lec­tive, woj. małopol­skie
 • Jacek Ben­der, gospo­darst­wo Bro­daTaty, woj. małopol­skie
 • Gre­ta i Paweł Kobielus, Ekoosada Opol­ni­ca, woj. dol­nośląskie
 • Mał­gorzata Dąbrowska, gospo­darst­wo bio­dy­nam­iczne, członk­ini sto­warzyszenia Ekoland, woj. mazowieck­ie
 • Ben Lazar, Ogród społecznoś­ciowy KOS na Krzemionkach, Szkoła Permakultura.Edu.PL

Mapa

leg­en­da:

gospo­darst­wa eko­log­iczne

ogrody społecznoś­ciowe

koop­er­aty­wy spoży­w­cze i RWS-sy

szkoły agroekologi i per­makul­tu­ry

NGO-sy

Dodaj komentarz