Jolanta Heinsch

Prowadzę grupę o tem­atyce eko­log­icznej żywnoś­ci mającą na celu zwięk­szanie świado­moś­ci społeczeńst­wa na takie tem­aty jak ekolo­gia, zrównoważone rol­nict­wo, zdrowa wol­na od chemii żywność, łącze­nie rol­ników eko­log­iczny­ch i osób wyt­warza­ją­cy­ch różne pro­duk­ty żywnoś­ciowe, umożli­wie­nie przepły­wu infor­ma­cji o tej tem­atyce, zachę­canie do wspól­ny­ch dzi­ałań oraz umożli­wian­ie kupna/sprzedaży eko­log­iczny­ch pro­duk­tów oraz ich pro­moc­ja.

pro­fil Fb

Dodaj komentarz