Jan Skoczylas

Od 2011 roku prowadzę stronę GMO — Wiado­moś­ci (gmo.net.pl), poświę­coną zagroże­niom ze strony upraw GMO i rol­nict­wa prze­mysłowe­go, brałem czyn­ny udzi­ał w protes­tach prze­ci­wko próbom wprowadzenia upraw GMO do Pol­ski. Jestem członkiem zespołu redak­cyjne­go Zielony­ch Wiado­moś­ci, gdzie jestem odpowiedzial­ny za dzi­ał eko­log­iczny, w tym rol­nict­wo. Jestem członkiem Koop­er­aty­wy Spoży­w­czej Dobrze. Chcę się przyłączyć, ponieważ cele Ruchu są mi bard­zo bliskie, i uważam, że tego rodza­ju plat­for­ma łączą­ca różne inic­jaty­wy i osoby dzi­ała­jące na rzecz Suw­eren­noś­ci Żywnoś­ciowej jest niezwyk­le potrzeb­na. Mam nadzieję, że, na miarę moich skrom­ny­ch możli­woś­ci, również się do czegoś przy­dam.

Strona web: http://zielonewiadomosci.pl,  pro­fil Fb

Dodaj komentarz