Gospodarstwo rolne Nojszewski

Jestem na etapie cer­ty­fikacji gospo­darst­wa rol­ne­go. Prowadzę pasiekę, którą docelowo chcę cer­ty­fikować. Jestem stu­den­tem EUL w Grzy­bowie. Chci­ałbym w swo­jej gminie propagować rol­nict­wo zrównoważone i bioróżnorod­ność oraz zachę­cić miejs­cowych rol­ników do akcji wymi­any nasion.

Dodaj komentarz