Gospodarstwo Bio_Arka

Bio_Arka to nasze miejsce, nasze zwierzę­ta, nasz dom i my. Słowem nasz Biotop*, Styl i Sposób na Życie.
 Na dzień dzisiejszy pracu­je­my właś­ci­wie na włas­ny użytek. Nasze uprawy to głównie warzy­wa: ziem­ni­aki, dynie, strączkowe i zioła — dużo ziół, bo potrzeb­ne do naparów i wyrobu włas­ny­ch kos­me­tyków. 🙂 Poza tym małe stad­ko owiec w funkcji kosiarek i pro­du­cen­tów świet­ne­go nawozu. 🙂
 Prowadz­imy Bio_Arka blog — jest to miejsce, w którym opisu­je­my nasze sposoby na życie, które­go doczes­nym celem jest sukcesy­wne odci­nanie się od sys­te­mu tego świata. Opisu­je­my swo­je próby, porażki, małe sukcesy i spry­t­ne paten­ty na ułatwian­ie sobie trud­ne­go życia. Jak pewnie zauważy­cie, nasz ogród i dom prowad­zone są tak, żebyśmy musieli poświę­cać im najm­niejszą możli­wą cząstkę cza­su inten­sy­wne­go dnia. Dale­cy jesteśmy od wykańcza­nia wszys­tkiego pod jak­iś mniej lub bardziej wydu­many gust, czy styl este­ty­czny. Właś­ci­wie jesteśmy anty-este­ty­czni. Jesteśmy do bólu prak­ty­czni i leni­wi. Takie pode­jś­cie, prze­jaw­ia­jące się nie tylko w ogrodzie, ale także w kuli­nar­i­ach, higie­n­ie, kos­me­tykach, prze­rodz­iło się w jak­iś pier­wot­ny min­i­mal­izm. Nie wyszukany, zim­ny i nowoczes­ny min­i­mal­izm znany z żur­nali o architek­turze i wnętrzach, ale min­i­mal­izm pole­ga­ją­cy na robi­e­niu tylko rzeczy niezbęd­nie potrzeb­ny­ch, bez trace­nia energii na ich kolorowanie, upięk­szanie, dodawanie „poli­tu­ry”. Takie pode­jś­cie jest tym bardziej ciekawe, że obo­je z żoną mamy wyższe wyk­sz­tałce­nie jakoś tam kierunk­owane na odczuwanie este­tyki. Architekt i Plas­tyk-kon­ser­wa­tor sztuki.

Strona web: http://naszabioarka.blogspot.compro­fil Fb

Dodaj komentarz